Mércores    1 de Marzo do 2017
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego

______________________

 ____________________

PDF POR PARTES

PDF COMPLETO .RAR

__________________

 

 

 

 

 

 ________________

 

 

________________

 

Banco de Terras de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Territorial de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas

 

_____________________

    PIC AGOLADA

Sede Electrónica do Catastro

____________________

 

Igape

____________________

 

 

___________________

 

 _______________

 

_______________

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

01/03/2017
máis información

23/02/2017
máis información

EXCURSION ASOCIACION DE XUBILADOS E PENSIONISTAS

23/02/2017

ITV AGRICOLA EN AGOLADA 2017

15/02/2017

PLAN PRACTICA LABORAL 2017
PLAN PRACTICA LABORAL 2017

O Concello de Agolada aprobou en Xunta de Goberno no día de onte 7 de febreiro as memorias e a solicitude de participacion no Plan de Práctica Laboral 2017, que se tramita en colaboración e financiado pola Excma Deputación Provincial de Pontevedra.

Mediante este Plan se preve a práctica laboral tutelada de dous bolseiros para un periodo inicial de 6 meses prorrogables ate completar un máximo de 12 meses.

 

O perfil solicitado á Deputación de Pontevedra e a de un titulado en Psicoloxía que se integrará no departamento de Servizos Sociais e a de un Técnico Superior en Animación Sociocultural e Turismo que se integrará no departamento de Xuventude, Cultura e Turismo.

 

Os tutores designados para eles son Dª Carme Ansedes López, Traballadora Social Municipal e Dª Inmaculada Galego Vázquez (Técnico de Cultura do Concello de Agolada).

Os bolseiros serán seleccionados pola Excma Deputación Provincial de Pontevedra de entre os candidatos que se inscriban no seu día na base de datos de candidatos que para elo se abrirá pola citada entidade.

As prácticas conlevan unhas remuneracions de 700 euros para titulados de ciclo superior e de 800 euros para titulados de grao.

máis información

07/02/2017
máis información

SUBVENCIONS A ASOCIACIONS VECIÑAIS DE GALICIA

PR487A - Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva dentro do plan específico extraordinario de investimentos destinado a asociacións veciñais de Galicia de veciños, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.

Prazo de presentación : 21/01/2017 - 20/02/2017.  Un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Prazo de resolución : Un mes        Sentido do silencio administrativo : Negativo

 A presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

A axuda económica que se conceda poderá acadar a totalidade do investimento realizado cun límite máximo por entidade de 12.000 euros para a realización de obras e de 5.000 euros para dotación de equipamentos, ata o esgotamento do crédito.

21/01/2017
máis información

I CURSO BASICO FITOSANITARIOS AGOLADA 2017

A oficina de desenvolvemento local do Concello de Agolada, en colaboración con Asaja, organiza un primeiro curso básico de manexo de fitosanitarios para este ano 2017.

O número de prazas e de 25 por orde de inscrición.

 

As persoas interesadas poden dirixirse ao Concello de Agolada (Nicolás, Belén ou Diego) e tramitar a súa solicitude de praza. O número de teléfono para a reserva e o 986 788 062 de luns a venres de 10 a 14 horas, e deberán indicar o seu nome e apelidos, número de documento de DNI , pasaporte ou similar, telefono de contacto e domicilio postal. Por último os interesados poden presentar a súa solicitude mediante un correo electronico no que indiquen os datos citados anteriormente a  empregoagolada@yahoo.es.

 

O curso dará comezo tan pronto se cubran as prazas ofertadas e o custe estimado e de 50 euros máis taxas (9 euros aproximadamente).

25/01/2017

XORNADAS- EVENTOS NO CENTRO SMART PEME LALIN

SMART PEME - EMPREGO DE VÍDEOS NAS REDES SOCIAIS: YOUTUBE, PERISCOPE
20/01/2017
máis información

SMART PEME - PROMOVE O TEU NEGOCIO: MERCADOTECNIA SECTORIAL, VIRAL E CORREO-E
26/01/2017
máis información

SMART PEME - A TÚA PÁXINA WEB CON WORDPRESS
30/01/2017
máis información

ENAJENACION DE PARCELAS POLIGONO DE AGOLADA
ENAJENACION DE PARCELAS POLIGONO DE AGOLADA
13/02/2017
máis información

IN414A - Axuda económica para o pagamento de parte da factura eléctrica.

 Se tramita esta orde de axudas para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia ás unidades de convivencia con menores de 18 anos ou discapacitados, e que teñan uns ingresos totais da unidade de convivencia non superiores a 1,5 veces o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).  (1,5= 798,76 EUROS MES)

ORDE DE CONVOCATORIA

 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS

Edificios Administrativos San Caetano, s/n
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981957185 / 981545553
Email: cei.dxiem.axudasenerxia@xunta.es
Información web: http://economiaeindustria.xunta.es

 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

Fernández Ladreda, 43-5º
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986805213 / 986805222 Fax: 986805247

16/01/2017
máis información

AXUDAS DEPUTACION DE PONTEVEDRA- SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2016

máis información

PLAN CONCELLOS 2016. DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

01/05/2016

COMPENSACIÓN DOS GASTOS FARMACEUTICOS

Os Servizos Sociais Municipais de Agolada, tramitan ante a Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, un expediente de solicitude de subvención para a posta en marcha dun programa de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos. Trátase dun programa plurianual para o bienio 2016-2017, e se prevé chegar a dar cobertura a lo menos a 7 familias do municipio.

22/09/2016

Axudas económicas a través da tarxeta benvida para as familias con fillos nados no 2016

 Prazo de presentación: 01/01/2016 - 28/02/2017.

O prazo de presentación de solicitudes será de 2 meses contados dende o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento dun/a fillo/a ou adopten un neno ou nena menor dun ano. O prazo ata o 28/02/2017 é só para os nados/adoptados o día 31/12/2016.

 

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas cales se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2016 teñan un fillo/a ou adopten un neno ou nena menor dun ano.

 

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias desta axuda aquelas persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan fillas ou fillos, tanto por natureza como por adopción, nados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016.

 

máis información

Subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais

Obxecto

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública das subvencións para o financiamento ás empresas das bolsas das persoas novas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, que realizan prácticas non laborais nestas empresas.

Beneficiarios

As empresas con centro de traballo en Galicia que, logo da sinatura dun convenio de prácticas non laborais co Servizo Público de Emprego de Galicia no marco do Real decreto 1543/2011, do 31 de outubro, subscriban acordos con persoas novas para a realización de prácticas non laborais.

 

23/09/2016
máis información

BS412A - Programa de axudas económicas a familias

para a atención a domicilio de nenos/as menores de 3 anos a través do programa Bono coidado.

Prazo de presentación : 27/08/2016 - 30/09/2017

 Obxecto

Establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás familias con nenas e nenos menores de tres anos que teñan a súa residencia en Galicia e precisen dun recurso personalizado a domicilio para cubrir necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares, así como, proceder á súa convocatoria

 

máis información

BOLSEIROS DEPUTACION 2016

No pasado día 31 de outubro, saiu publicado o listado por especialidades dos bolseiros asignados a cada unha das empresas da provincia de Pontevedra que foron beneficiarias da citada asignación unha vez efectuados todos os trámites e acadar as maiores puntuacions.

 

INFO BOLSEIROS

INFO EMPRESAS

 

Entre as empresas beneficiarias das bolsas aparecen varias da nosa comarca do Deza e dentro de elas varias do noso concello de Agolada.  Os bolseiros comezarán as súas actividades a partir do vindeiro día 15 de novembro por un período de 6 meses e prorrogable de mutuo acordo por outro período igual, que acada un total de un ano de traballo para titulados de ciclos superiores ou titulados universitarios sen experiencia laboral previa nas labores vencelladas a súa titulación. Noraboa aos seleccionados e ánimo para aproveitar a oportunidade laboral que se lles ofrece.

máis información

OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS A EXPLOTACIONS AGRARIAS
OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS A EXPLOTACIONS AGRARIAS

O Concello de Agolada percibiu unha axuda da AGADER (Xunta de Galicia), por importe de 85.234,95 euros aplicada a mellora de camiños públicos de aceso as explotacions agrarias do termo municipal e que se encadran dentro do PDR de Galicia 2014-2020.

O total do custe das actuacións acada os 103.134,29 euros.


DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA-PLAN CONCELLOS 2016
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA-PLAN CONCELLOS 2016

 A Excma Deputación Provincial de Pontevedra, en sesión da Xunta do Goberno de data 29 de xaneiro de 2016, adoptou o acordo polo que se concede unha subvención ao Concello de Agolada por un importe de 73.333 euros, polo procedemento de concorrencia para o financiamento de "Acreedores de gasto corriente novo, para servizos de suministro de enerxía electrica a CHC Energia e Unión Fenosa e Tratamento de residuos urbanos a Sogama.


ACTO INSTITUCIONAL
ACTO INSTITUCIONAL

No día de hoxe 16 de setembro, nas dependencias do Pazo da Deputación de Pontevedra,  a partir das 12 horas, tivo lugar o acto de toma de posesión da Acta de Deputado Provincial polo Sr Alcalde presidente do Concello de Agolada, D. Ramiro Varela Peón.

 

Ao dito acto asistiron diversas autoridades, amigos e familiares, que o acompañarán en tan importante acto para a vida social e política do noso concello. 

14/09/2016
máis información

Restricións ás plantacións forestais


BANDO OBRIGAS REPOBOACIONS FORESTAIS
15/06/2015
máis información

AVISO- LIMPEZA DE PARCELAS

Lembramos a todos os propietarios de parcelas no noso termo municipal da sua obriga de manter as mesmas limpas de maleza, rastroxos e demais materiais combustibles segun o establecido na lei de montes de Galicia.

O prazo establecido legalmente remata o 30 de xuño de cada ano.

Ademáis agradecemos que se extremen as medidas de precaución no desenrolo dos traballos agrícolas e gandeiros co fin de evitar riscos de incendio.

01/06/2015

Ligazóns
XUNTA
Dep. de Pontevedra
Axencia Tributaria
SERGAS
Ligazóns en Agolada
C.E.I.P
Banda de Música
Extra info
mapa
O tempo

 

TRADUCE A WEB

AO TEU IDIOMA

Herramienta de traducción gratuita de páginas web
by free-website-translation.com

2017

MARZO

11 MARZO

 

 

FEBREIRO

26 FEBREIRO

 

 

 

2016

DECEMBRO

10 DECEMBRO

NOVEMBRO

12 novembro

 

12 e 13 novembro

 

 20 novembro

 

13 novembro

 

 

13 novembro

 

OUTUBRO

 

14 e 15 OUTUBRO

 

15 DE OUTUBRO

OS PENDELLOS AGOLADA

 

 

 

SETEMBRO

 8 e 9  SEXTO-AGOLADA

 

 

8 e 9 VENTOSA-AGOLADA

 

 

17 e 18 ESPERANTE-AGOLADA

 

 

19 e 20 TRABANCAS-AGOLADA

 

 CURSO SIXPAC

 

 

 

 

 

_____________________

________________

 AVANCE DE VERÁN

 

 

 

 

Ventosa
A ponte dos cabalos

_________________

_________________

 

  

 

________________

 

GANDEIRÍA

ECOLÓXICA


 

 


Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada