Sábado    4 de Abril do 2020
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego

 

FARMACIAS DE GUARDIA

 

 

Ordenanzas.

Modelos Formularios etc...

_____________________

 ____________________

PDF POR PARTES

PDF COMPLETO .RAR

__________________

 

 

 

 

 

 ________________

 

 

________________

 

Banco de Terras de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Territorial de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas

 

_____________________

    PIC AGOLADA

Sede Electrónica do Catastro

____________________

 

Igape

____________________

 

 

___________________

 

 _______________

 

_______________

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

máis información

NOVO XUSTIFICANTE OBRIGATORIO POR DESPRAZAMENTO LABORAL

 

Modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

31/03/2020
máis información

30/03/2020
máis información

ED601B - Axuda extraordinaria comedores escolares.

Próxima apertura:  31/03/2020 - 06/04/2020

Establecense as bases reguladoras e poderán ser beneficiarias destas compensacións as familias con un ou máis fillas/os escolarizados en centros públicos xestionados pola consellería que teñan a condición de comensais gratuítos ou pagadores dun euro nas relacións de comensais correspondentes ao 31 de xaneiro de 2020.. DOGA 62 do luns 30 de Marzo

 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

SUBDIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

S. XESTIÓN COMEDORES ESCOLARES DOS CENTROS NON UNIVERSITARIOS

San Caetano, s/n

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 881995188 / 981544461

Fax: 981545443

http://www.edu.xunta.es/portal/

 

30/03/2020
máis información

21/03/2020
máis información

 

 

18/03/2020
máis información

INFORMACION COVID-19

 

MAIS INFORMACIÓN A TRAVÉS DO SERGAS

03/03/2020
máis información

O Concello de Agolada pon a dispor das empresas e traballadores un modelo de certificado acreditativo da necesidade de desprazamento durante o estado de alarma por causas laborais.

 

Unha vez descargado poderase cumprimentar a man ou no ordeador.

16/03/2020
máis información

máis información

AVISO - PLAZOS PROCEDIMIENTOS

En virtud de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establece la suspensión e interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.

 

Esta medida se aplica a todo el sector público definido en la LPAC, que según su artículo 2 comprende a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran las Administraciones Locales.

 

El mismo Real Decreto establece que la duración de esta situación excepcional tendrá un plazo máximo de quince días, si bien el artículo sexto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, habilita su prórroga siempre que la misma sea aprobada por el Congreso de los Diputados, siendo a fecha de hoy muy posible dicha prórroga.

 

Solamente se reiniciará el cómputo de los plazos una vez que el Real Decreto pierda su vigencia o la pierdan las prórrogas que se realicen sobre el mismo.

 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

 

máis información

DECRETADO ESTADO DE ALARMA

O goberno de Espanha aprobou o Decreto Lei que establece unha serie de obrigas para todas as persoas en territorio español.

A norma limita en beneficio de todos, as liberdades de movemento e de actividade.

O concello de Agolada agradece a todos os veciños que as tomen en consideración e que atendan a todas as obrigas contidas en dito Real Decreto que poden descarregar dende o enlace de máis información.

 

Avisamos ademais de que circula unha mensaxe na que se refire que persoal presuntamente da Cruz Bermella está a achegarse a domicilios particulares coa pretendida intención de facer probas do contaxio polo coronavirus. Supoñendo  que a limitación de movementos  impida seguir co dito fraude, pero ante a dubida  e en prevención de fraudes se avisa que dende dita organización, Cruz Bermella, non se está a levar a cabo ningunha serie de probas a domicilio. 

 

Teléfonos de información.

Guardia Civil Lalín 986 78 71 19

Coronavirus. Sanidad   900 400 116

máis información

Galicia cerra Bares, Restaurantes e comercios.

A medida entra en vigor esta media noite.

13/03/2020
máis información


PECHE AO PUBLICO CONCELLO AGOLADA

Ata novo aviso e por precaución o Concello de Agolada permanecerá pechado ao público en xeral.

Para a presentación de calquera notificación, os escritos comunicacions ou trámites de caracter urxente e inexcusable, os usuarios  poden empregar a sede electrónica municipal

 

OS TELEFONOS DE CONTACTO  DOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS APARECEN NESTE ENLACE SALVO OS DE SECRETARIA QUE NON ESTARAN OPERATIVOS TEMPORALMENTE.  ASI MESMO SE COMUNICA COMO

BUZON DE ENTRADA DE CORREOS ELECTRONICOS O SEGUINTE   concello@agolada.es

Guía COVID-19

 


13/03/2020
máis información

10/03/2020
máis información

8N Día Internacional de la mujer

máis información

REHABILITACION CABALERIZAS

Os traballos de arranxo e rehabilitación da denominada edificación das cabalerizas no entorno dos Pendellos de Agolada xa está en marcha.  As obras de reparación de cubertas e consolidación de valos están a desenrolarse ao longo destes tempos. Xa podemos ver a descuberta das edificacións a fin de poder continuar coa consolidación de valos e muros e posteriormente colocar a nova cuberta.

 

 

máis información

VI422E- AXUDAS EFICIENCIA ENERXÉTICA

VI422E - Subvencións dos programas de fomento da mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do plan estatal de vivenda 2018-2021.

En prazo:  27/02/2020 - 26/03/2020

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

1.- Mellora da envolvente térmica da vivenda ou do edificio.

2.- A instalación de sistemas de calefacción, refrixeración, produción de auga quente sanitaria e ventilación para o acondicionamento térmico ou o incremento da eficiencia enerxética dos xa existentes.

3.-A instalación de equipamentos de xeración ou que permitan a utilización de enerxías renovables, como a enerxía solar fotovoltaica, biomasa ou xeotermia que reduzan o consumo de enerxía convencional térmica ou eléctrica da vivenda.

4.-Actuacións que melloren o cumprimento dos parámetros establecidos no documento básico do CTE protección contra o ruído (DB-HR).

5.- As actuacións que melloren o cumprimento e permitan reducir de forma efectiva no interior da edificación a media anual de concentración de radón a niveis inferiores a 300 Bq/m3

26/02/2020
máis información

UN ANO MÁIS E GRAZAS AO ESFORZO DA NOSA TÉCNICO DE CULTURA INMA GALEGO, VOS PODEMOS OFRECER XA UN PEQUENO AVANCE DAS MOITAS SORPRESAS E ACTIVIDADES QUE NOS AGARDAN NESTA NOVA EDICIÓN DA MOSTRA DE ARTESANÍA DE AGOLADA.    VAN 24 E AS QUE VEÑAN,...ACHÉGATE A MIRAR E VAI FACENDO OCO NA TÚA AXENDA DE VERÁN...

máis información

MR404A - Ayudas a la incorporación de personas jóvenes a la actividad agraria.
MR404A - Ayudas a la incorporación de personas jóvenes a la actividad agraria.

Plazo de presentación: ABIERTO  29/01/2020 - 28/02/2020

¿A quién va dirigido?

Cualquier persona que en el momento de presentar la solicitud de la ayuda a la primera instalación haya cumplido los dieciocho años y no haya cumplido más de cuarenta años, cuente con la capacitación y la competencia profesionales idóneas y se establezca en una explotación agraria por primera vez como titular de esa explotación; podrá establecerse de manera individual o junto con otros agricultores, en cualquier forma jurídica.

 

Consellería do Medio Rural

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de Pontevedra

Servizo de Explotacións Agrarias de Pontevedra

R/ Fernández Ladrera, 43-2º

36003  Pontevedra  (Pontevedra)

Teléfono: 886206199 / 986805422

Fax: 886206588

 

máis información

BS403B - Programa de ayudas a través de la tarjeta Benvida.
BS403B - Programa de ayudas a través de la tarjeta Benvida.

Plazo de presentación: ABIERTO

21/01/2020 - 28/02/2021

 

Esta orden tiene por objeto establecer las bases por las que se regirá la concesión de una ayuda económica para las familias que en el año 2020 tengan un hijo/a, adopten o sean declaradas en situación de guarda con fines adoptivos y para aquellas otras que, habiendo obtenido la ayuda o no habiendo accedido a ella por superar los ingresos previstos en las respectivas convocatorias en el año 2018 y 2019, hubieran experimentado una variación a la baja de la renta de la unidad familiar

máis información

BS410A - Programa de prestación por hijas e hijos menores de tres años
BS410A - Programa de prestación por hijas e hijos menores de tres años
 

Plazo de presentación: ABIERTO

21/01/2020 - 10/03/2020


Objeto

Esta orden tiene por objeto establecer las bases por las que se regirá la concesión de la prestación económica de pago único por hijas y hijos menores de tres años, así como la convocatoria de estas ayudas para el año 2020 (código de procedimiento BS410A).

 

Tipo de ayuda y cuantía

La prestación consistirá en un pago único por cada hija o hijo menor de tres años sin que la misma hija o hijo pueda dar lugar a más de una prestación en virtud de esta convocatoria. La cuantía será la siguiente:

a) Cuando sea la primera hija o hijo: 360 euros.

b) Cuando sea la segunda hija o hijo: 1.200 euros.

c) Cuando sea la tercera o tercero y sucesivos: 2.400 euros.

20/01/2020
máis información

Emprega Xuventude 2020

Axudas a inserción laboral de persoas menores de 30 anos.

máis información

BONIFICACION IBI AGRARIO 2020

 

 

 

 

 

02/01/2020
máis información

O PAI RECIBE AXUDAS DE POLITICA SOCIAL PARA EQUIPAMENTOS
O PAI RECIBE AXUDAS DE POLITICA SOCIAL PARA EQUIPAMENTOS

A Consellería de Política Social a través da Dirección Xeral de Familia , Infancia e  Dinamización Demográfica, ven de conceder unha axuda por importe de 6.753,30 euros ao Concello de Agolada, estes fondos se integran dentro dos Fondos FEDER da unión europea , e permitirá dotar ao PAI do Concello con unha serie de melloras que abranguen novas dotacións de equipamento para almacenaxe, baldas, estantes e perchas, así como a adquisición de novos xogos e elementos de formación lúdica e o equipamento necesario para a introducción temperá nas aulas de elementos de novas tecnoloxías tales como pizarra dixital, proxector, altofalantes etc...que redundarán nunha mellora na atención aos menores e na súa primeira formación.

15/11/2019

Contra a GRIPE...VACINATE

máis información

NOVA SINALIZACION OS PENDELLOS DE AGOLADA
NOVA SINALIZACION OS PENDELLOS DE AGOLADA

Tras varios meses de agarda, por fin se colocan os novos indicadores relativos aos pendellos e financiados pola Excma Deputación Provincial de Pontevedra dentro da liña de axudas para a Rehabilitación e Sinalizacion do Patrimonio Histórico e Cultural dos anos 2018 e 2019.

 

Consta de dous totems monolitos e varias unidades de sinalización direccional horizontais e postes indicadores peonís, así como 4 paneis informativos sobre Os Pendellos.

 

01/10/2019

Expofeira Agolada 2019 en Tractorpasion
15/09/2019
máis información

NOVO LOCAL DA OFICINA AGRARIA COMARCAL

19/09/2019
máis información

AXUDAS A COMPRA DE VIVENDA EN AGOLADA- ATE 10.000 EUROS

PRAZO:

ATE O VINDEIRO 31 OUTUBRO DE 2019.

 

 

 

01/08/2019
máis información

INFORMACIÓN AO CONTRIBUINTE

 ORAL CENTRAL

Avenida de Marín, 9 baixo
36003 Pontevedra
Tel. +34 986 804 100
Fax +34 986 853 015
E-mail: informacion.oral@depo.es

 

ORAL Lalín (Deza)

  • Enderezo Praza de Galicia, núm. 1, edificio Castro Tecnolóxico
  • 36500 Lalín
  • 42.660629776972100, -8.116347102685495
  • Teléfono 886 217 100
  • Horario De luns a venres, de 9:00 a 14:00 h

Servizos  Oficina Virtual Tributaria

máis información

Ofertas de Prácticas y Empleo- REMUNERADAS

Se eres estudante universitario e superaches o 50% dos creditos ou alumno de Doutoramento, Mestrado ou Posgrao, ou se obtiveches o teu título Universitario ou de FP nos derradeiros 3 anos  esto pode interesarche...

máis información

BUS BAIXO DEMANDA

A Xunta de Galicia está a impulsar medidas que melloren a prestación dos servizos de transporte público. Así, incorporaranse novas paradas e servizos que van ser prestados logo da reserva de prazas polas persoas usuarias.


O transporte Baixo demanda permitirá levar o servizo público de transporte a máis localidades e poboacións e, ao tempo, garantir a súa propia eficiencia e o aforro enerxético, pois o autobús ou o microbús só viaxará se hai xente que demande o servizo.

máis información

Ligazóns
XUNTA
Dep. de Pontevedra
Axencia Tributaria
SERGAS
Ligazóns en Agolada
C.E.I.P
Banda de Música
Extra info
mapa
O tempo

 

__________________

ADMINISTRACIÓN

__________________

 

 

DESCARGA AQUÍ OS

TEUS IMPRESOS

 

 ______________________

PREMIOS E CONCURSOS:

____________________

 

 

XXII Edición do Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís

 

 III Premio Roberto Vidal Bolaño

 

Lingua de namorar 2020

 

V Concurso Balbino de Relatos

 

Concurso de Curtas Senda dos Faros

 

Máis

 

 __________________

 FORMACIÓN

 

CURSOS CELGA

 

 

 

IGUALDADE

 

 

_____________________

DESENROLO RURAL

AGROopOrtunidades
   NOVOS CULTIVOS

 ____________________

AXUDAS E SUBVENCIONS

_____________________

ORIENTACIÓN LABORAL

Guía de axudas públicas 2019

 ___________________

IGVS Xunta

AXUDAS

A COMPRA

DE VIVENDA

 

TRADUCE A WEB

AO TEU IDIOMA

Herramienta de traducción gratuita de páginas web
 

LIGAZÓNS

 

MOSTRAS ARTESANIA AGOSTO

 EDICION 2020- AVANCE


 

 

 

 

 

EDICION 2019 (XXIII)

Enlace

 

EDICION 2018 (XXII)

info XXII Mostra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventosa
 
__________________

 

OFERTAS DE EMPREGO

__________________

_________________

 

  

 

________________

 

GANDEIRÍA

ECOLÓXICA

_______________

VESPA VELUTINA

Info Xunta Galicia


Información Útil

Vídeos Trampas

 


 

 


Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada