Xoves    25 de Febreiro do 2021
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego

 

FARMACIAS DE GUARDIA

 

 

Ordenanzas.

Modelos Formularios etc...

_____________________

 ____________________

PDF POR PARTES

PDF COMPLETO .RAR

__________________

 

 

 

 

 

 ________________

 

 

________________

 

Banco de Terras de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Territorial de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas

 

_____________________

    PIC AGOLADA

Sede Electrónica do Catastro

____________________

 

Igape

____________________

Axuda Gratuita en Liña

____________________

 

___________________

 

 _______________

 

_______________

 


 

 

 

 

 

 

 

BONIFICACION IBI AGRICOLA 2021

ATA O 31 DE MARZO PODESE SOLICITAR A BONIFICACION DO IBI AGRARIO PARA O 2021.

SITUACIONS DOS SOLICITANTES.

1) AS PERSOAS SOLICITANTES EN ANOS ANTERIORES AOS QUE LLES CHEGOU RESOLUCIÓN DO ORAL ...

 

 

PODE CONTINUAR LENDO EN MAIS INFORMACIÓN.

 

DESCARGA ASOCIADA BANDO COMPLETO PDF

 

25/02/2021
máis información

 

 

II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da COVID-19.

 O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde o día seguinte á data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia

 

Programa I de persoas traballadoras autónomas (TR500A) 

PDF RESUMO TR500A

Artigo 18. Persoas beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar como persoas traballadoras por conta propia e que teñan o domicilio fiscal en Galicia, incluídos os autónomos societarios que teñan unha alta anterior ao 30.3.2020 e que acrediten unha baixada de facturación de, polo menos, o 45 % nos termos establecidos no artigo 19.3.

2. As persoas autónomas societarias, que estean de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar con data anterior ao 30.3.2020 e indiquen no anexo I unha empresa da cal sexan societarios cunha porcentaxe de participación mínima do 25 %, e que cumpra os requisitos de baixada de facturación.

3. Tamén poderán ser beneficiarias as persoas traballadoras autónomas de tempada, sempre que acrediten que, aínda que non estean de alta no momento da presentación da súa solicitude, estivesen de alta un mínimo de catro meses e máximo de nove meses, en cada un dos anos 2018 e 2019.

4. Unicamente se pode presentar unha solicitude por persoa física.

5. Entenderase como actividade especialmente paralizada aquela que tivese unha baixada de facturación igual ou superior ao 70 %.

Artigo 19. Importe das axudas

 

 

Programa II de microempresas (TR500B)

PDF RESUMO TR500B

 Artigo 30. Persoas ou entidades beneficiarias

1. As persoas ou entidades beneficiarias serán as persoas traballadoras autónomas, as microempresas e, excepcionalmente, as pemes conforme o indicado no artigo anterior, sempre que teñan persoal contratado por conta allea ao seu cargo e que tivesen unha baixada de facturación de, polo menos, o 45 %.

As persoas o entidades beneficiarias deberán cumprir todos e cada un destes requisitos:

– Ter domicilio fiscal en Galicia.

– Que a facturación baixase polo menos a cantidade indicada na epígrafe anterior no ano 2020 segundo o cálculo definido no artigo 31.

2. Entenderase como actividade especialmente paralizada aquela que tivese un descenso de facturación igual ou superior ao 70 %.

Para maior información poden chamar ao teléfono 900 81 56 00 ou na web www.oficinadoautonomo.gal.

 Artigo 31. Importes das axudas

 

 

 

máis información

UNIDADE MÓBIL AGRÍCOLAS 2021

A Unidade Móbil de inspección técnica de AGRICOLAS desplazarase ao Concello de AGOLADA  nas seguintes datas e ubicacións:

  • do 08/03/2021 ao 12/03/2021 Campo da Feira - A GOLADA (Agolada)

 O horario de atención será de 9:00 a 13:30 pola mañá, e de 15:15 a 18:00 pola tarde.

O servizo prestarase en horario de mañán e tarde todos os días, agás:

  • 12/03/2021 que será horario só de mañá

Para solicitar cita previa:

  • Por teléfono: 902 30 90 00

  • A través da nosa páxina web: www.sycitv.com - Cita previa

04/02/2021
máis información

IF303A - Axudas para TAXI

IF303A - Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi ECO.

Convocatoria 2021    En prazo:  04/02/2021 - 14/10/2021

 

A onde acudir   Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade    

Dirección Xeral de Mobilidade

Subdirección Xeral de Ordenación do Transporte

Servizo de Coordinación dos Plans de Transporte

San Caetano, s/n 15707  Santiago de Compostela(Coruña, A)

Teléfono: 981995053 / 881995077

Email: formacion.transportes@xunta.gal

https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/

03/02/2021
máis información

Subvencións a mulleres rurais/asoc veciñais/comunidades usuarios de augas

PR487A - Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.

En prazo:  23/01/2021 - 22/02/2021

A onde acudir   - Xunta de Galicia

Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Dirección Xeral de Administración Local

Subdirección Xeral de Xestión e Cooperación Económica coas EE.LL.

Servizo de Xestión e Cooperación Económica

R/ Madrid, 2-4 (Fontiñas)       15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 981546211 / 881997171     Fax: 981546569

Email: administracionlocal@xunta.gal

https://cpapx.xunta.gal

23/01/2021
máis información

MT809B - Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo

En plazo:  12/01/2021 - 02/11/2021

 

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Pontevedra

Servizo de Patrimonio Natural de Pontevedra

 

R/ Fernández Ladreda, 43-2º

36003  Pontevedra  (Pontevedra)

 

Teléfono: 986805097 / 986805459

Fax: 986805436

máis información

VI406C - Programa de axudas para actuacions de rehabilitación enerxética en edificios existentes

En plazo:  02/01/2021 - 31/07/2021

 

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Pontevedra

Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo de Pontevedra

 

Alcalde Hevia 7

36071  Pontevedra  (Pontevedra)

Teléfono: 986805610 - 986805625

Email: subvencions.igvs.po@xunta.ga

máis información

AXUDAS A MULLERES VÍTIMAS VIOLENCIA DE XÉNERO SI434A

Convocatoria para o ano 2021 das axudas económicas individuais de carácter periódico de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero reguladas no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo.

Prazo

Prazo de presentación: Aberto todo o ano

O prazo para a presentación de solicitudes comezará o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Anexos asociados

Documentación para a presentación

- A solicitude da axuda deberá presentarse no formulario normalizado, anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) xunto coa documentación sinalada no artigo 7 das citadas bases reguladoras da axuda.

 

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

 

07/01/2021
máis información

Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable AGOLADA

Ao abeiro da Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sostible cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020 se lle concedeu ao CONCELLO DE AGOLADA, unha axuda para a asistencia técnica na elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).

 

31/08/2020
máis información

AVISO SOBRE NOVOS TRAMITES PARA CORTAS DE ARBORES

OS APROVEITAMENTOS MADEIREIROS REALIZARANSE A TRAVES DA NOVA PLATAFORMA CORWEB DA XUNTA DE GALICIA

Aprovechamientos madereros (CORWEB)

 

O 20 de maio publicouse o Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia. Esta norma modifica a tramitación dos aproveitamentos madeireiros e leñosos.
 
As principais novidades poden consultarse nesta guía rápida..

https://sede.xunta.gal/ficheiros/procedementos/CORWEB/guia-rapida-gal.pdf

23/07/2020
máis información

CONTRA O COVID -19... COLABORA ... ACTÚA DE XEITO RESPONSABLE

14/05/2020
máis información

COVID 19- CONCELLO de AGOLADA

O Concello de Agolada está a desenrolar actuacións en materia de control e vixianza da pandemia e na  loita contra o Covid-19.

Entre outras coordina sesións de desinfecciónción e limpeza en zonas con afluencia de público mediante os traballos de persoal de Protección Civil e persoal do Concello e o uso de maquinaria e equipos axeitados.

 

Así mesmo se traballa  na limpeza e desinfección de zonas coma o Centro de Saude, de xeito periódico e coordinado coa Xunta de Galicia, como o do pasado día martes 14/04/2020.

 

Os servizos sociais continúan a desenrolar as súas tarefas en todos os campos tales coma reparto de alimentos, e atención do servizo do SAF para o que se está a investir unha importante partida económica en equipos de protección na procura da seguridade tanto de traballadores coma de usuarios.

 

Os telefonos directos dos servizos sociais  son 665 47 48 02 e 662 10 90 38.


Alternativa para a comercialización de produtos agrogandeiros de proximidade
A canle alternativa funcionará mediante a posta en contacto por parte da Consellería do Medio Rural dos agricultores, gandeiros e industrias de transformación de produtos agrogandeiros que se adhiran a ela.

ESCOITAR

PDF

 

14/04/2020
máis información

Guía para empresas y trabajadores que retoman la actividad este lunes

Descargate la guía aquí.

 

 

 

 

máis información

INFORMACION COVID-19

 

MAIS INFORMACIÓN A TRAVÉS DO SERGAS

03/03/2020
máis información

NOVO LOCAL DA OFICINA AGRARIA COMARCAL

19/09/2019
máis información

AXUDAS A COMPRA DE VIVENDA EN AGOLADA- ATE 10.000 EUROS

PRAZO:

ATE O VINDEIRO 31 OUTUBRO DE 2019.

 

 

 

01/08/2019
máis información

INFORMACIÓN AO CONTRIBUINTE

 ORAL CENTRAL

Avenida de Marín, 9 baixo
36003 Pontevedra
Tel. +34 986 804 100
Fax +34 986 853 015
E-mail: informacion.oral@depo.es

 

ORAL Lalín (Deza)

  • Enderezo Praza de Galicia, núm. 1, edificio Castro Tecnolóxico
  • 36500 Lalín
  • 42.660629776972100, -8.116347102685495
  • Teléfono 886 217 100
  • Horario De luns a venres, de 9:00 a 14:00 h

Servizos  Oficina Virtual Tributaria

máis información

Ligazóns
XUNTA
Dep. de Pontevedra
Axencia Tributaria
SERGAS
Ligazóns en Agolada
C.E.I.P
Banda de Música
Extra info
mapa
O tempo

Servizos electrónicos

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Preme AQUÍ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

DESCARGA AQUÍ OS

TEUS IMPRESOS

 

PADRÓN HABITANTES

 

ELECCIONS GALICIA

12 XULLO

 

 

 

    VIOLENCIA

    DE XÉNERO

 ______________________

Premios e concursos

 __________________

 FORMACIÓN

 

CURSOS CELGA

 

 

 

IGUALDADE

 

 

_____________________

DESENROLO RURAL

AGROopOrtunidades
   NOVOS CULTIVOS

 ____________________

AXUDAS E SUBVENCIONS

_____________________

ORIENTACIÓN LABORAL

Guía de axudas públicas 2019

 ___________________

IGVS Xunta

AXUDAS

A COMPRA

DE VIVENDA

 

TRADUCE A WEB

AO TEU IDIOMA

Herramienta de traducción gratuita de páginas web
 

LIGAZÓNS

 

MOSTRAS ARTESANIA AGOSTO

 EDICION 2020- AVANCE


 

 

 

 

 

EDICION 2019 (XXIII)

Enlace

 

EDICION 2018 (XXII)

info XXII Mostra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventosa
 
__________________

 

OFERTAS DE EMPREGO

__________________

_________________

 

  

 

________________

 

GANDEIRÍA

ECOLÓXICA

_______________

VESPA VELUTINA

Info Xunta Galicia


Información Útil

Vídeos Trampas

 


 

 


Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada