Martes    26 de Outubro do 2021
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego

 

FARMACIAS DE GUARDIA

 

 

Ordenanzas.

Modelos Formularios etc...

_____________________

 ____________________

PDF POR PARTES

PDF COMPLETO .RAR

__________________

 

 

 

 

 

 ________________

 

 

________________

 

Banco de Terras de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Territorial de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas

 

_____________________

    PIC AGOLADA

Sede Electrónica do Catastro

____________________

 

Igape

____________________

Axuda Gratuita en Liña

____________________

 

___________________

 

 _______________

 

_______________

 


 

 

 

 

 

 

 

OBRADOIRO FREIXO- RELACION ADMITIDOS E EXCLUIDOS
20/10/2021
máis información

 

O proxecto “Labora 2020” está dirixido aos colectivos vulnerables, indicados como tal na convocatoria de 2018 de axudas do Fondo Social Europeo, previstas no Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE), destinadas a entidades locais para a inserción das persoas máis vulnerables (AP-POEFE). Segundo o indicando nesta convocatoria, as persoas destinatarias deberán pertencer preferiblemente aos seguintes colectivos:

 • Persoas desempregadas de longa duración (PLD)
 • Mozas e mozos menores de 30 anos non atendidos no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEX)
 • Persoas maiores de 55 anos
 • Persoas co certificado de discapacidade
 • Inmigrantes
 • De minorías étnicas ou comunidades marxinadas
 • Outros colectivos desfavorecidos: persoas que viven en fogares compostos dunha única persoa adulta con fillas ou fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero, vítimas de discriminación por orixe racial ou étnica, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e exreclusas; persoas perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar
 • Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos servizos sociais

 

O itinerario formativo dispoñe dunha axuda económica de 13,45€ por día de asistencia para aquelas persoas que non teñan ingresos individuais de calquera natureza superiores ao 75% do IPREM e asistan ao 90% da formación. 

máis información

AVISO

OBRADOIRO DE EMPREGO AGOLADA-RODEIRO-DOZÓN

MUNICIPAL  DOZÓN

Persoal, oposicións

CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “FREIXO”, PROMOVIDO POLOS CONCELLOS DE DOZÓN, RODEIRO E AGOLADA

 

De conformidade co decreto de 6 de outubro de 2021 faise pública a convocatoria para a selección do persoal directivo e docente do Obradoiro Dual de Emprego “Freixo” promovido polos concellos de Dozón, Rodeiro e Agolada: un director e dous docentes.

 

A convocatoria e as bases aprobadas publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello de Dozón e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello de Dozón (www.dozon.sedeelectronica.gal) e no taboleiro de anuncios do Concello de Dozón e nas webs e taboleiros dos concellos de Rodeiro e Agolada. Ademais, enviaranse á oficina de emprego e tamén serán remitidas á Xefatura Territorial correspondente. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días naturais contados a partir do seguinte á data de publicación do presente anuncio.

 

En Dozón na data da sinatura electrónica ao marxe.

O Alcalde — Presidente.

Adolfo Campos Vázquez.

 

 

máis información

máis información

OBRADOIRO DE MADUREZ PARA MULLERES

máis información

AVISO- PRAZO AXUDAS AUTONOMOS

Programa II. Ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida y la formación de personas asalariadas

Convocatoria 2021 En plazo: 05/08/2021 - 30/09/2021

TR349F

1. Este programa tiene por objeto fijar las bases reguladoras y proceder a la convocatoria para el año 2021 de los incentivos a la contratación indefinida inicial y a la formación de personas desempleadas realizadas por personas trabajadoras autónomas o personas profesionales con domicilio social y fiscal en Galicia.


2. Por medio de estos bonos las empresas que soliciten la subvención tendrán la posibilidad de obtener ayudas para la contratación indefinida inicial y para la formación (código de procedimiento TR349F). Se incluyen dos tipos de ayuda compatibles:


a) Bono de contratación, por medio del cual se proporcionará una subvención para la contratación indefinida inicial de personas desempleadas realizadas por personas trabajadoras autónomas o personas profesionales con domicilio social y fiscal en Galicia.


b) Bono de formación (opcional) dirigido a las personas contratadas por medio de esta orden, para llevar a cabo acciones formativas que mejoren sus conocimientos y habilidades relacionados con el puesto de trabajo.

 

Xunta de Galicia

Consellería de Emprego e Igualdade

Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade de Pontevedra (Vigo)

R/ Concepción Arenal, 8

36201  Vigo  (Pontevedra)

Teléfono: 986817077/ 986817768

Email: axudasacontratacion.traballo.vigo@xunta.gal

máis información

CONCESION DE AXUDA- AGADER

AGADER ben de aprobar unha axuda por importe de 61.000,64 euros, para as actuacións incluídas dentro do denominado " Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022- MR701E".

 

AS ACTUACIÓNS A DESENROLAR SON AS DENOMINADAS COMO

1.- Pista de aceso a pareclas agrícolas entre Galegos e Eidean.

2.- Pista de aceso a fincas agrícolas en Galegos.

 

A citada financiación se desglosa en dúas anualidades por importes do 50% en cada unha delas (30.500,32 euros). 

 

A anualidade do 2021 deberá de estar rematada e xustificada o 10 de setembro de 2021 namentres que a anulaidade correspondente ao 2022 ten como data límite o 10 de xuño de 2022. 

máis información

Línea ICO Empresas y Emprendedores 2021

Esta Línea está diseñada para acompañarte en el desarrollo de tu empresa: financia la actividad empresarial, los proyectos de inversión, así como las necesidades de liquidez de autónomos, pymes y empresas de todos los tamaños y sectores de actividad.

¿A qué puedo destinar la financiación?

Entre los múltiples conceptos financiables con esta Línea, se encuentran actividades o inversiones relacionadas con el desarrollo y gestión empresariales como:

 • Necesidades tecnológicas.
 • Adquisición de activos fijos nuevos o de segunda mano.
 • Vehículos turismos e industriales.
 • Adecuación y reforma de instalaciones.
 • Adquisición de empresas.
 • Necesidades de liquidez tales como gastos corrientes, nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía.

 Ponte en contacto con tu banco

La Línea ICO Empresas y Emprendedores funciona a través del sistema de mediación. ¿Qué significa esto? Muy sencillo: puedes acudir a cualquier entidad de crédito a tramitar tu solicitud.

En las entidades se encargan del estudio y análisis de las operaciones y deciden sobre la concesión de la financiación.

Una vez que la operación es aprobada, las entidades formalizan el contrato correspondiente con su cliente, con los fondos que el ICO entrega a los bancos

máis información

AVISO PRÓXIMO FIN DE PLAZO

Ayudas del Plan Renove 2021 de maquinaria agrícola.

SE AVISA  A LOS INTERESADOS QUE EL PLAZO FINALIZA EL 15 DE SEPTIEMBRE.

 

La convocatoria establece dos líneas de subvenciones, una para la renovación de accesorios de aplicación localizada de purín y cisternas (4 millones de euros) y otra para el resto de equipos (2,55 millones).

 

Desde el 2 de junio, los interesados han podido ir adquiriendo la máquina para la que soliciten la subvención, inscribirla en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) y realizar todos los trámites pertinentes antes de presentar las solicitudes de ayuda. El plazo de presentación es del 15 de junio al 15 de septiembre.

máis información

Subvencións  ás organizacións agrarias e as asociacións profesionais agrarias.

Prazo de presentación: ABERTO 13/08/2021 - 13/09/2021

A finalidade das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras é realizar actividades de representación e de formación dos asociados das organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias legalmente constituídas e con implantación en Galicia e dos agricultores galegos en xeral.

Actividades subvencionables .

1. Serán subvencionables os custos derivados das seguintes actividades realizadas entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 30 de xuño de 2021:

 

a) Funcións e actuacións que lles son propias conforme a normativa legal.

b) Funcións ordinarias de xestión interna.

c) Representación perante as institucións.

d) Participación nos órganos colexiados constituídos pola Administración galega para a defensa dos intereses dos seus representados (mesas, comisións, etc.).

e) Formación dos asociados e dos seus familiares en actividades agrarias ou no sector agroalimentario.

f) Fomento do asociacionismo agrario.

 

A contía das axudas será do 100 % dos primeiros 40.000 euros dos custos subvencionables. Ao resto dos custos subvencionables aplicarase o rateo ata esgotar o orzamento.

máis información

SmartPeme Programa de actividades
 • Desenvolve a túa propia estratexia de email márketing
  01 de setembro de 2021 12:00
   
 • O teu plan de márketing dixital paso a paso
  02 de setembro de 2021 12:00
   
 • Contorna visual de Instagram: todo sobre contido de imaxe
  07 de setembro de 2021 12:00
   
 • Ferramentas de email márketing: Sendinblue
  08 de setembro de 2021 12:00
   
 • Márketing social: estratexias dixitais para entidades do terceiro sector
  14 de setembro de 2021 12:00
   
 • Mellora o teu posicionamento web con Google Search Console
  15 de setembro de 2021 12:00
   
máis información

 

Curso GRATUITO sobre actividades agrícolas de interés comercial para hacer a tiempo parcial

 

El Servicio de Explotaciones Agrarias de Ourense de la Consellería de Medio Rural, organiza del 14 al 23 de septiembre un taller formativo sobre actividades agrícolas de interés comercial para hacer a tiempo parcial.

 

El curso está dirigido a aquellas personas que se dedican a otra actividad y quieren poner en valor sus fincas con un cultivo rentable que puedan cuidar a tiempo parcial.

 

El taller tendrá lugar en Ourense del 14 al 23 de septiembre en horario de tarde. Las solicitudes se pueden enviar a: belen.ucha.santeiro@xunta.gal

 

 


CONTRATACION- 2 OPERARIOS-RISGAS 2021

 

Renta de inclusión social de Galicia (RISGA).

 

O Concello de Agolada á petición de axudas para a contratación de dúas persoas como persoal do servizo de vias e obras dentro do procedemento TR351F 2021, e tras a aprobación pola Xunta de Galicia, Consellería de Emprego e Igualdade da axuda solicitada polo Concello de Agolada expón a seguinte documentación.

 

BASES QUE REXERAN O PRCEDEMENTO DE SELECCION PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL CON CARGO AS AXUDAS APROBADAS PARA O BO FIN DO PROCEDEMENTO TR351F 2021- RISGAS- NO CONCELLO DE AGOLADA

 

DECRETO DE APROBACION DA LISTAXE DE CANDIDATOS REMITIDA DENDE O SPEG E DE NOMEAMENTO E CONVOCATORIA DO TRIBUNAL SELECCIONADOR PARA A DATA DO XOVES 26 ÁS 12:00 HORAS

 

ACTA DE SELECCION DO TRIBUNAL CUALIFICADOR 26 AGOSTO 2021

 

máis información

máis información

Axudas para obter carnet B e C

No doga do 13 de agosto de 2021 se establecen as bases de convocatoria para optar as axudas destinadas á obtención dos carnets "B" e "C", dirixidas a persoas inscritas no sistema de Garantía Xuvenil.

 

máis información

LISTA PROVISONAL ADMITIDOS CAMPAMENTO URBANO - 4TA QUENDA
09/08/2021
máis información

MELLORA DE CAMIÑOS CON ASFALTADO ÓRREA- DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Con data 24 de maio de 2021, elévase á Presidencia da Deputación  a seguinte PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:

 

CONCEDER ao Concello de AGOLADA, CIF: P3602000F, unha subvención por reinvestimento de baixa, por importe de 16.901,92 euros co obxecto do financiamento do investimento “MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL CON FIRME DE ASFALTO- PISTA DE ORREA” (Expdte 2021023033).


─ Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 2021/942.9425.762.45.2019 do vixente orzamento provincial na que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto.

 


MELLORA INFRAESTRUCTURAS EN COSTELA- DEPUTACION DE PONTEVEDRA

En data do 31 de maio de 2021, elévase  á Presidencia da Deputación de Pontevedra a seguinte PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:


Conceder ao Concello de Agolada, CIF.:P3602000F, unha subvención, por reinvestimento de baixa, por importe de 38.995,23 euros, con destino ao financiamento do investimento “Mellora de infraestruturas de aldea de Costela (San Paio)”  (Expte.:2021022528), cun orzamento polo mesmo importe.


 Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 2021/942.9425.762.45.2019 do orzamento provincial, na que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto.

 


máis información

SELECCION O TEU PRIMEIRO EMPREGO- DEPO 2021

EXTRACTO DA RESOLUCIÓN POLA QUE SE AMPLIA O PRAZO DE INSCRICIÓN DA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DAS PERSOAS BENEFICIARIAS DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” EN ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS 2021.

 

 

A Deputada Delegada de Promoción Económica e Emprego, no exercicio das facultades delegadas pola Presidencia, dita a seguinte RESOLUCIÓN

 

O número de solicitudes recibidas ata a data permiten prever que non se van a cubrir as diferentes titulacións. En consecuencia considérase oportuno ampliar o prazo de presentación de solicitudes para aquelas titulacións nas que non haxa ningunha solictude presentada á data de finalización do prazo inicial do 09/07/2021, polo que RESOLVO

 

Primeiro.- Acordar a ampliación do prazo en 7 días hábiles, para a inscrición no proceso de selección para contratos en prácticas naquelas titulacións que queden desertas no momento de finalizar o prazo inicial contemplado nas bases da convocatoria do programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O Teu Primeiro Emprego” en organizacións non gobernamentais 2021.

máis información

CONVOCATORIA PARA CONSTITUIR UNHA BOLSA DE EMPREGO DE AUX AXUDA NO FOGAR

 

 

MODELO DE INSTANCIA

BOP PONTEVEDRA

BASES DA CONVOCATORIA

PRAZO DE PRESENTACIÓN ATA O 25 DE XUÑO DE 2021

 

IMPORTANTE:   ADEMÁIS DOS REQUISTOS LEGAIS XERAIS DEBERÁN DE; 

2.- Estar en posesión do título de formación profesional de grado medio de atención sociosanitaria ou equivalente, regulado no Real decreto 496/2003, do 2 de maio, ou en posesión do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e á comunidade.

 

3.- Debido as necesidades propias do servizo é imprescincible contar con Carnet de conducir B1 e dispoñibilidade para viaxar polas distintas parroquias para o que deben contar con medio de transporte para o desprazamento

 

 

RELACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS BOLSA SAF 2021

ACTA DE BAREMACION DE MERITOS-BOLSA EMPREGO SAF 2021

11/06/2021
máis información

ANUNCIO EXPOSICION ICIO - MODIFICACION
09/07/2021

09/07/2021
máis información

OFERTA DE EMPREGO APROL RURAL 2021- AGOLADA

O Concello de Agolada promove a contratación de 3 operarios para a realización de traballos vencellados ao medio forestal e natural, a través das axudas concedidas pola Xunta de Galicia, Consellería de Emprego e Igualdade a xornada completa durante 9 meses.

 Os interesados deberán estar inscritos coma demandantes de emprego non ocupados na oficina de emprego de referencia (Lalín)

A selección se efectuará de entre os candidatos remitidos polo SPEG.

 

BASES APROL RURAL AGOLADA 2021

 

DECRETO APROBACION ASPIRANTES E CONVOCATORIA DE PROBAS e TRIBUNAL  09/07/2021

ACTA 1 VALORACION MERITOS 13/07/2021

ACTA 2 PROBA TEORICA 13/07/2021

ACTA 3 PROBA PRACTICA 13/07/2021

 

06/07/2021
máis información

BASES PARA A CONTRATACION DE 3 SOCORRISTAS

 

O Concello de Agolada promove a contratación de 3 socorristas a xornada completa durante 2 meses para dar cobertura de vixianza no servizo de Socorrismo e Formacion acuatica en tempada de verán coa idea de poder atender a zona das piscinas municipais e da praia fluvial de Brocos.

 

Os interesados deberán estar inscritos coma demandantes de emprego non ocupados na oficina de emprego de referencia (Lalín)

A selección se efectuará de entre os candidatos remitidos polo SPEG.

 

BASES

DECRETO APROBACION LISTA CANDIDATOS E CONVOCATORIA DE ASPIRANTES  E TRIBUNAL PARA PROBAS DE SELECCION  09/07/2021

 

DECRETO DE SELECCION DE PERSONAL E CONTRATACION DE 3 BAÑISTAS SOCORRISTAS 12/07/2021

 

 

DECRETO CONVOCATORIA TRIBUNAL SELECCIÓN SOCORRISTAS. AMPLIACIÓN DA SONDAXE. 19/07/2021

1 ACTA SELECCION 3 SOCORRISTA 20/07/2021

2 ACTA SELECCION 3 SOCORRISTA 20/07/2021

01/07/2021
máis información

máis información

CAMPAMENTO DE VERAN AGOLADA 2021
25/06/2021

CONVOCATORIA PARA CUBRIR 3 POSTOS DE CONDUCTOR MOTOBOMBA 2021

DASE CONTA DAS BASES APROBADAS E QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO PARA A COBERTURA DE 3 POSTOS DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO MOTOBOMBA NA TEMPADA DE VERÁN NO CONCELLO DE AGOLADA.

AS PERSOAS INTERESADAS DEBERÁN DE ENTREGAR NO REXISTRO DO CONCELLO, POR CALQUERA MEDIO VÁLIDO EN DEREITO, A SOLICITUDE QUE SE ACOMPAÑA COMO ANEXOS II e  III.

ENLACE ÁS BASES 

ANEXOS DE SOLICITUDE

RESOLUCION - LISTA DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS 24/06/2021

CONVOCATORIA TRIBUNAL E PROBAS DE SELECCION

ACTA 1- MERITOS

ACTA 2- PROBA TEORICA

ACTA 3-PROBA PRÁCTICA

18/06/2021
máis información

HORARIO DE VERÁN (de 9 a 14:30)

Comunicamos que o Horario de atención ao público e rexistro na Casa do Concello (Tlf 986 788 062) muda durante o verán e ata mediados de setembro será de 9:00 a 14:30 horas de Luns a venres.

Calquera documento pode ser remitido durante as 24 horas os 365 dias do ano a través da sede electrónica do Concello de Agolada.

 

 

16/06/2021
máis información

Plan Renove 2021 de maquinaria agrícola

 Administración convocante: Ministerio de Agricultura

Enlace axuda: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-B-2021-27734.pdf

Las máquinas pueden adquirirse desde el día 2 de junio. 

El plazo de solicitudes se abre el día 15 de junio y finaliza el 15 de septiembre.

Resumo:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acaba de convocar las ayudas del Plan Renove de maquinaria agraria 2021, dotado con 6,55 millones de euros. La convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes y las ayudas podrán comenzar a solicitarse a partir del 15 de junio.

 

Como novedad, en la convocatoria de 2021 se habilita una línea específica para incentivar la compra de máquinas para una aplicación localizada del purín (accesorios y cisternas), que sustituyan los sistemas de platos, abanicos o cañones. Esta línea estará dotada de 4 millones de euros.

máis información

Se tes entre 16 e 30 anos, non estás traballando nin estudando e vives nun concello rural.   INSCRÍBETE XA!!!

Cursos en formato de aula virtual (horario de 9 a 14 horas de luns a venres); excepto " Guía de itinerarios ao aire libre" e "Operario de xestión loxística e dixital de almacén (con módulo de carretilleiro)" , estos cursos se realizan na modalidade mixta con sesións presenciais que contarán con beca por día de desprazamento.

máis información

TI© EMPRENDES es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Diputación de Pontevedra que pretende mejorar la empleabilidad, tanto por cuenta propia como ajena, de la juventud que habite o vaya a habitar en alguno de los ayuntamientos rurales de la provincia. Su objetivo es formar a 390 jóvenes en 26 acciones formativas específicas y de emprendimiento, con el fin de vincularlas y vincularlos con su entorno y evitar la despoblación del rural.

 

DIRIGIDO A

 • Jóvenes de 16 a 30 años
 • Inscritas/os en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
 • Desempleadas/os
 • No integradas en el sistema de educación o formación
 • Residentes en los ayuntamientos rurales.

¿QUÉ OFRECEMOS?

 • Formación en materias específicas de cada zona
 • Tutorías personalizadas para la búsqueda de empleo 
 • Asesoramiento para la creación de tu propia empresa

CÓMO PUEDES PARTICIPAR

Podrás inscribirte en cualquiera de las acciones formativas, ya sean en el ayuntamiento en el que estás empadroada/o o en las de cualquier otro municipio participante

máis información

AXUDAS Á SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
AXUDAS Á SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

 

A Xunta de gobernio da Deputación Provincial de Pontevedra acordou,  na sua sesión do 4 de decembro de 2020, concederlle ao Concello de Agolada, unha achega de 4.341,15 euros para Sinalización de patrimonio municipal, áreas recreativas de valor natural e medioambiental, a traves da convocatoria de subvencións para a rehabilitación e a sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra.

 

 

Gracias a dita axuda se dotou de sinalización vertical unha serie de elementos e se investiu na  SINALIZACIÓN AREAS RECREATIVAS DE PONTE VILARIÑO, CARMOEGA Y BROCOS- AGOLADA.

 

25/06/2021

BOPPO número 104

xoves, 3 de xuño de 2021

máis información

Oferta de Empleo Público correspondiente a plazas de personal funcionario de los Cuerpos Docentes
DOG Núm. 102 Miércoles, 2 de junio de 2021
 

DECRETO 84/2021, de 12 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a plazas de personal funcionario de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2021.

 

máis información

COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO TAXAS/PREZOS PÚBLICOS

 

De conformidade co previsto nos artigos 21, 24 e 25 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de recursos locais-ORAL, en relación co artigo 62.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria e cos artigos 23, 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación, de 29 de xullo de 2005, comunícaselles ás persoas interesadas que o período voluntario de cobranza das taxas e prezos públicos para o CONCELLO DE AGOLADA polo/s concepto/s relacionado/s comeza o 06 de maio e remata o 06 de xullo de 2021, ambas as dúas datas incluídas.

 

4º Trimestre 2020        Recollida Lixo

2º Semestre 2020         Auga, Canon de Auga e Sumidoiros

Centro de atención telefónica ORAL   886 211 400  

máis información

CARGO EN CONTA IVTM 2021

 

O vindeiro 7 de maio terá lugar o cargo en conta dos recibos de impostos de vehículos de tracción mecánica do ano 2021 a aqueles que o teñan na opción de domiciliación bancaria.  

 

O período voluntario para as demáis persoas contribuintes remata o vindeiro 8 de xuño.

máis información

Convocatoria 2021 PLAN RENOVE DE ELECTRODOMÉSTICOS
máis información

SUBVENCIÓNS A COOPERATIVAS AGROGANDEIRAS PROVINCIA DE PONTEVEDRA

 

A porcentaxe máxima subvencionable será do 50 % do orzamento, sen prexuízo de que sexan compatibles con outras axudas recibidas doutros organismos.

Limitacións:
—— Importe do orzamento de gastos da actividade: máximo de 75.000,00 €
—— Importe da subvención: mínimo de 600,00 € e máximo de 35.000,00 €

 

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos. (https://sede.depo.gal).

 

O prazo para presentar as solicitudes será de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria e do seu extracto no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

máis información

PLAN CONCELLOS 2021 - PUBLICIDADE CONTRATACIONS
PLAN CONCELLOS 2021 - PUBLICIDADE CONTRATACIONS

Anuncio de publicidade da axuda concedida pola Deputación de Pontevedra para a contratación de desempregados ao abeiro do Plan Concellos 2021

A Deputación de Pontevedra concedeu, por resolución da Xunta de Goberno do día 12/03/2021, unha axuda ao Concello de Agolada por importe de 156.685,50 euros destinada á contratación laboral de 16 persoas veciñas do Concello de Agolada que figuren como  desempregados/as, para a prestación de servizos mínimos de competencia municipal, de interese xeral ou social.

 

Aos efectos do establecido na base décimo oitava da convocatoria, que establece a obrigatoriedade de dar publicidade ás axudas concedidas, e para público coñecemento das persoas desempregadas que puidesen estar interesadas, achégase a relación de postos ofertados, que se irán tramitando a través do Servizo Público de Emprego (oficina de emprego de Lalín), así como as bases cos criterios de selección.

 

RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AXUDAS LIÑA 3-XG DEPUTACIÓN 12/03/2021

 

NOMEAMENTO DO TRIBUNAL PARA PROCESO DE SELECCION  (31/03/2021)

ACTA SELECCION AUX ADMTVO (CON TAREFAS DE ATT PUBLICO) (06 04 2021)

 

PLAN CONCELLOS 2021- XORNALISTA (12/04/2021)

PUBLICACION DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS (12/04/2021)

 

CONVOCATORIA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR E REALIZACION DE PROBAS AO PERSOAL ADMITIDO

 

ACTA SELECCION XORNALISTA - 13/04/2021

 

CONVOCATORIA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PROBAS PERSOAL DE OBRAS E SERVIZOS PLAN CONCELLOS 2021  (21/04/2021)

 

RECTIFICACION ERROS CONVOCATORIA PROBAS PLAN CONCELLOS (2021 21/04/2021)

 

ACTAS SELECCION TRABALLADORES PLAN CONCELLOS 2021

 

 

                    

26/03/2021
máis información

O proxecto “Labora 2020” promove a posta en marcha de itinerarios integrados e personalizados para mellorar a formación e a empregabilidade das persoas desempregadas, respondendo a necesidades locais xeradoras de emprego nos sectores con maiores oportunidades de crecemento e creación de emprego.

 O presente procedemento regula as condicións de acceso, procedemento de inscrición, selección e participación polas que se rexerá a convocatoria pública das persoas beneficiarias nos itinerarios formativos do proxecto “Labora 2020”.

Itinerarios integrados personalizados

Os itinerarios personalizados de inserción que se desenvolverán a partir do mes de abril de 2021 son os seguintes:

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais (SSCS0208)

482

horas

nivel de

certificado  2

Cambados
Lalín
Pontevedra (dúas edic.)
Vigo (dúas edic.)

 

Docencia da Formación Profesional para o Emprego (SSCE0110) 412 horas

nivel de

certificado 3

Guarda, A
Cangas
Lalín
Pontevedra (dúas edic.)
Vigo (dúas edic.)
Vilagarcía de Arousa

 

LABORA 2020

 

máis información

CALENDARIO DE TRIBUTACIÓN 2021

máis información

IF303A - AXUDAS MERCA DE TAXIS

IF303A - Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi ECO.

Convocatoria 2021    En prazo:  04/02/2021 - 14/10/2021

 

A onde acudir   Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade    

Dirección Xeral de Mobilidade

Subdirección Xeral de Ordenación do Transporte

Servizo de Coordinación dos Plans de Transporte

San Caetano, s/n 15707  Santiago de Compostela(Coruña, A)

Teléfono: 981995053 / 881995077

Email: formacion.transportes@xunta.gal

https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/

03/02/2021
máis información

PLAN MELLORA DE CAMIÑOS 2020 MR701E

AGADER, ven de subvencionar por importe de 27.815,48 euros a execución do proxecto denominado EIDEAN 2 dentro do Plan de mellora de camiños de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021 (MR701E).

 

 

máis información

MT809B - Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo

En plazo:  12/01/2021 - 02/11/2021

 

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Pontevedra

Servizo de Patrimonio Natural de Pontevedra

 

R/ Fernández Ladreda, 43-2º

36003  Pontevedra  (Pontevedra)

 

Teléfono: 986805097 / 986805459

Fax: 986805436

máis información

VI406C - Programa de axudas para actuacions de rehabilitación enerxética en edificios existentes

En plazo:  02/01/2021 - 31/07/2021

 

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Pontevedra

Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo de Pontevedra

 

Alcalde Hevia 7

36071  Pontevedra  (Pontevedra)

Teléfono: 986805610 - 986805625

Email: subvencions.igvs.po@xunta.ga

máis información

PLAN CONCELLOS 2020 - LIÑA 2
PLAN CONCELLOS 2020 - LIÑA 2

 

A Deputación Provincial de Pontevedra aprobou á actuación denominada " Gasto corrente novo- consumo de electricidade", por importe de 8.337,00 euros, dentro da Liña 2 do denominado Plan Concellos 2020.- Expediente 2020043762.

 

De novo a Deputación atende ás necesidades dos concellos da provincia aportando financiación para entre outros fins cubrir gastos correntes ineludibles para o funcionamento das entidades locais da provincia.

16/10/2020

AXUDAS BASICAS DE EMERXENCIA SOCIAL-2020

 

 A Deputación de Pontevedra achega medio millón de euros en axudas básicas de emerxencia social para os concellos de menos de 20.000 habitantes

Carmela Silva: "Son axudas fundamentais e básicas para garantir unha sociedade máis xusta"

 A Deputación volve poñer os seus recursos á disposición dos servizos sociais comunitarios municipais dos 52 concellos de menos de 20.000 habitantes que as veciñas e veciños poden solicitar nos seus concellos. Neste eido, establécese unha contía de entre 7.000 e 10.900 euros por cada concello, en función da súa poboación e da porcentaxe de desemprego con respecto ao total.

Agolada e un ano máis un dos concellos que ten xa as axudas aprobadas.

ESCOITAR

 

máis información

FINANCIAMENTO EXTRAORDINARIO DEPUTACION- COVID19
FINANCIAMENTO EXTRAORDINARIO DEPUTACION- COVID19

 

A Deputación Provincial de Pontevedra aprobou unha serie de axudas que pretenden darlles resposta a situacións de grave emerxencia, tras a declaración do estado de alarma ante a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

 

Ao Concello de Agolada lle corresponden unha cantidade de 27.256,15 euros adicados ao control do Covid-19  e ao suministro de equipamentos para os servizos básicos de emerxencia municipais.

 

Unha vez máis a Deputación se amosa sensible coas demandas sociais das entidades locais provinciais e atende a cubrir outra das numerosas incidencias e necesidades que se detectan ante situacións de emerxencia e imprevistas tales como a do Covid19.


AXUDAS A MULLERES VÍTIMAS VIOLENCIA DE XÉNERO SI434A

Convocatoria para o ano 2021 das axudas económicas individuais de carácter periódico de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero reguladas no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo.

Prazo

Prazo de presentación: Aberto todo o ano

O prazo para a presentación de solicitudes comezará o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Anexos asociados

Documentación para a presentación

- A solicitude da axuda deberá presentarse no formulario normalizado, anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) xunto coa documentación sinalada no artigo 7 das citadas bases reguladoras da axuda.

 

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

 

07/01/2021
máis información

AVISO SOBRE NOVOS TRAMITES PARA CORTAS DE ARBORES

OS APROVEITAMENTOS MADEIREIROS REALIZARANSE A TRAVES DA NOVA PLATAFORMA CORWEB DA XUNTA DE GALICIA

Aprovechamientos madereros (CORWEB)

 

O 20 de maio publicouse o Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia. Esta norma modifica a tramitación dos aproveitamentos madeireiros e leñosos.
 
As principais novidades poden consultarse nesta guía rápida..

https://sede.xunta.gal/ficheiros/procedementos/CORWEB/guia-rapida-gal.pdf

23/07/2020
máis información

CONTRA O COVID -19... COLABORA ... ACTÚA DE XEITO RESPONSABLE

14/05/2020
máis información

COVID 19- CONCELLO de AGOLADA

O Concello de Agolada está a desenrolar actuacións en materia de control e vixianza da pandemia e na  loita contra o Covid-19.

Entre outras coordina sesións de desinfecciónción e limpeza en zonas con afluencia de público mediante os traballos de persoal de Protección Civil e persoal do Concello e o uso de maquinaria e equipos axeitados.

 

Así mesmo se traballa  na limpeza e desinfección de zonas coma o Centro de Saude, de xeito periódico e coordinado coa Xunta de Galicia, como o do pasado día martes 14/04/2020.

 

Os servizos sociais continúan a desenrolar as súas tarefas en todos os campos tales coma reparto de alimentos, e atención do servizo do SAF para o que se está a investir unha importante partida económica en equipos de protección na procura da seguridade tanto de traballadores coma de usuarios.

 

Os telefonos directos dos servizos sociais  son 665 47 48 02 e 662 10 90 38.


Alternativa para a comercialización de produtos agrogandeiros de proximidade
A canle alternativa funcionará mediante a posta en contacto por parte da Consellería do Medio Rural dos agricultores, gandeiros e industrias de transformación de produtos agrogandeiros que se adhiran a ela.

ESCOITAR

PDF

 

14/04/2020
máis información

INFORMACION COVID-19

 

MAIS INFORMACIÓN A TRAVÉS DO SERGAS

03/03/2020
máis información

NOVO LOCAL DA OFICINA AGRARIA COMARCAL

19/09/2019
máis información

INFORMACIÓN AO CONTRIBUINTE

 ORAL CENTRAL

Avenida de Marín, 9 baixo
36003 Pontevedra
Tel. +34 986 804 100
Fax +34 986 853 015
E-mail: informacion.oral@depo.es

 

ORAL Lalín (Deza)

 • Enderezo Praza de Galicia, núm. 1, edificio Castro Tecnolóxico
 • 36500 Lalín
 • 42.660629776972100, -8.116347102685495
 • Teléfono 886 217 100
 • Horario De luns a venres, de 9:00 a 14:00 h

Servizos  Oficina Virtual Tributaria

máis información

Ligazóns
XUNTA
Dep. de Pontevedra
Axencia Tributaria
SERGAS
Ligazóns en Agolada
C.E.I.P
Banda de Música
Extra info
mapa
O tempo

Servizos electrónicos

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Preme AQUÍ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

DESCARGA AQUÍ OS

TEUS IMPRESOS

 

PADRÓN HABITANTES

  FACEBOOK

 

 

    VIOLENCIA

    DE XÉNERO

 ______________________

Premios e concursos

 __________________

 FORMACIÓN

 

CURSOS CELGA

 

 

 

IGUALDADE

 

 

_____________________

DESENROLO RURAL

AGROopOrtunidades
   NOVOS CULTIVOS

 ____________________

AXUDAS E SUBVENCIONS

_____________________

ORIENTACIÓN LABORAL

Guía de axudas públicas 2019

 ___________________

IGVS Xunta

AXUDAS

A COMPRA

DE VIVENDA

 

TRADUCE A WEB

AO TEU IDIOMA

Herramienta de traducción gratuita de páginas web
 

LIGAZÓNS

 

MOSTRAS ARTESANIA AGOSTO

 EDICION 2020- AVANCE


 

 

 

 

 

EDICION 2019 (XXIII)

Enlace

 

EDICION 2018 (XXII)

info XXII Mostra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventosa
 
__________________

 

OFERTAS DE EMPREGO

__________________

_________________

 

  

 

________________

 

GANDEIRÍA

ECOLÓXICA

_______________

VESPA VELUTINA

Info Xunta Galicia


Información Útil

Vídeos Trampas

 


 

 


Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada