Sábado    24 de Xuño do 2017
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego

______________________

 ____________________

PDF POR PARTES

PDF COMPLETO .RAR

__________________

 

 

 

 

 

 ________________

 

 

________________

 

Banco de Terras de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Territorial de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas

 

_____________________

    PIC AGOLADA

Sede Electrónica do Catastro

____________________

 

Igape

____________________

 

 

___________________

 

 _______________

 

_______________

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

BASES - CONTRATACION PERSOAL SAF

 

BASES CONTRATACION PERSOAL S.A.F.

 

 

 

 

 

 

 

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS BOLSA EMPREGO PARA SERVIZO DO SAF AGOLADA


BASES - CONTRATACION BRIGADA / CONDUCTORES MOTOBOMBA 2017
15/06/2017

CONCERTO

22/06/2017

AVANCE- CORAZON DA ARTESANIA 2017

21/06/2017
máis información

FESTAS DE SAN PEDRO E SAN PABLO 2017

21/06/2017

21/06/2017
máis información

AVISO URXENTE

 

DEBIDO A SECA E A INTENSA VAGA DE CALOR QUE ESTAMOS A SOPORTAR, E ANTE A PROXIMIDADE DA CELEBRACIÓN DA NOITE DO SAN XOAN, DENDE O CONCELLO DE AGOLADA QUEREMOS LEMBRAR A TODOS OS SOLICITANTES DE PERMISOS PARA FOGUEIRAS QUE DEBEN EXTREMAR AS PRECAUCIONS, ATENDENDO DE FORMA URXENTE A APAGAR CALQUERA RESCOLDO QUE POIDERA SUPOR RISCO E QUE AO REMATE DAS MESMAS SE ASEGUREN DO APAGADO TOTAL  TANTO DO LUME COMO DAS BRASAS E COMPROBEN A POSIBILIDADE DE TER LUME SOTERRADO ANTES DE ABANDOAR A ZONA. 

 

SE LEMBRA ADEMAIS A OBRIGA DE TER AO PE DA ZONA DE LUME E EN ESTADO DE OPERATIVIDADE INMEDIATA DE ELEMENTOS DE EXTINCIÓN AXEITADOS, RECOMENDASE TER CUBAS DE AUGA ASI COMO QUE AS FOGUEIRAS TEÑAN UNHAS DIMENSIONS ACORDES AS NECESIDADES DE CONTROL DAS MESMAS.

21/06/2017

ABERTO PRAZO LISTAS DE CONTRATACION

16/06/2017
máis información

O Concello de Agolada está a levar  a cabo de novo un proceso de limpeza de contenedores de lixo, a fin de que nestas datas de verán se poidan evitar os posibles malos cheiros derivados do proceso acelerado de descomposición dos residuos así como evitar a propagación de infeccións ou pragas de insectos.

Por todo elo recalcamos e agradecemos a todos os veciños que depositen os seus residuos en bolsas apropiadas e cerradas para impedir o verquido de restos ao contenedor.

07/06/2017

Dende o Concello de Agolada, e aproveitando a celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, queremos agradecer aos nosos veciños que atendan ao esforzo de colaborar na defensa do mesmo, empregando de xeito adecuado o proceso que dende o Concello poñemos ao seu dispor para a recollida selectiva.

Lembramos a todos a obriga de empregar de xeito adecuado cada un dos contenedores e aproveitamos para lembrar os sevizos dos que lles facemos partícipes.

 

Recollida Xeral- Contenedor Verde

Recollida de papel- Contenedores Azuis.

Recollida de Vidro- Contenedores Verdes tipo Iglú.

Recollida de Envases e Embalaxes- Contenedor Amarelo.

Recollida de Aceites de Cociña- Contenedores Pequenos.

Recollida de Pilas- Caixas de recollida  repartidos en locais do Concello- Casa do Concello.

Recollida de Tapóns- Caixas de recollida  repartidos en locais do Concello- Casa do Concello.

Recollida de Roupa - Contenedores sito na Praza do Concello ao pe da Cabina telefónica.

Recollida de Voluminosos- Gratuita e previo aviso chamando ao concello en horario de oficina.

Recollida de Plásticos Agrícolas- Dúas veces ao ano previo aviso polo Concello e nos puntos de acopio.

 

 

05/06/2017

PLAN CONCELLOS 2017
PLAN CONCELLOS 2017

O persoal contratado dentro do Plan Concellos 2017 xa está a traballar en diferentes facetas dentro da atención aos servizos municipais, así en estos días se pode ver o traballo de restauración e limpeza de diferentes elementos do mobiliario municipal tales como as farolas de fundición na praza do concello e a limpeza e mantemento dos contenedores do lixo.


26/05/2017
máis información

máis información

PREVENCION DE INCENDIOS - OBRIGAS
PREVENCION DE INCENDIOS - OBRIGAS

Dende o Concello lémbrase que os propietarios con parcelas nas faixas de especial protección de núcleos deben cumprir coas obrigas de xestión de combustible vexetal (tala e roza) antes do 30 de xuño de cada ano. Terán que xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural urbanizable delimitado, así como arredor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, situadas a menos de 400 metros de monte.

 

BANDO OBRIGAS DE LIMPEZA DE PARCELAS

LEI 07/2012 DE MONTES DE GALICIA

 

18/05/2017
máis información

FOGUEIRAS DE SAN XOAN 2017

 

 

Lémbrase a todos os veciños e visitantes de Agolada, que para a celebración de fogueiras de San Xoan e obrigado presentar no Concello de Agolada, a solicitude de autorización previa para poder levala a cabo. Caso de non ser atendido dito requerimento, os responsables poderán ser obxeto das correspondentes sancions en base as directrices establecidas dende a Consellería do Medio Rural e do Distrito Forestal.

A comunicación deberá efectuarse alo menos con tres días de antelación sendo o último día da semana para elo o xoves en caso de se celebrar en sábado ou domingo.

 

Deberán acompañar o modelo de solicitude de autorización asinado e xunto a el documento identificativo do solicitante preferentemente o DNI ou análogo, tarxeta de residencia etc...

 

DESCARGUE AQUI EL MODELO DE SOLICITUD A ENTREGAR
07/06/2017

26/05/2017
máis información

BANDO OBRIGA AUTORIZACION FOGUEIRAS SAN XOAN


O Concello de Agolada, avisa de que os períodos de recollida de plásticos agrícolas veñen establecidos para os meses de Abril e Novembro. Fora das datas nas que se permite o acopio nos puntos establecidos, está totalmente prohibido deixar ditos plásticos nas zonas de referencia. Os días de acopio serán informados polo Concello en tempo para poder efectuar o traslado dos restos as zonas de recolida.

A inobservancia desta obriga poderá conlevar a correspondente apertura de expediente sancionador.

máis información

DEPUTACION de PONTEVEDRA
DEPUTACION de PONTEVEDRA

O Concello de Agolada, percibiu unha axuda por importe de 45.905,87 euros para a realización da actuación denominada "Gasto Corrente Novo" cun orzamento de 45.905,87 euros ao Abeiro da finalidade Gasto corrente Novo dentro da Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS-PLAN CONCELLOS 2017.


DEPUTACION de PONTEVEDRA
DEPUTACION de PONTEVEDRA

O Concello de Agolada, percibiu unha axuda por importe de 2.577,30 euros para a realización da actuación denominada "Acreedores de Investimentos-Climatizacion Velatorio Municipal" cun orzamento de 2.577,30 euros ao Abeiro da Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS-PLAN CONCELLOS 2017.


DEPUTACION de PONTEVEDRA
DEPUTACION de PONTEVEDRA

O Concello de Agolada, percibiu unha axuda por importe de 5.195,00 euros para a realización da actuación denominada "Acreedores de Investimentos-Subministro de atriles e Sillas Auditorio" cun orzamento de 5.195,00 euros ao Abeiro da Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS-PLAN CONCELLOS 2017.


FEIRA EN AGOLADA- 12

VENRES 12 TES CITA EN AGOLADA, XA O SABES.

07/05/2017

GOZA do ULLA 2017

20 DE MAIO PRIMEIRA RUTA 

ANTAS de ULLA

máis información

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Concesión de subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida.

20/03/2017
máis información

AXUDAS PROXECTOS TERMICOS DE BIOMASA

IN421H - Adhesión ao programa de axudas a particulares para proxectos térmicos de biomasa.

O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible.

 

03/03/2017
máis información

PLAN PRACTICA LABORAL 2017
PLAN PRACTICA LABORAL 2017

O Concello de Agolada aprobou en Xunta de Goberno no día de onte 7 de febreiro as memorias e a solicitude de participacion no Plan de Práctica Laboral 2017, que se tramita en colaboración e financiado pola Excma Deputación Provincial de Pontevedra.

Mediante este Plan se preve a práctica laboral tutelada de dous bolseiros para un periodo inicial de 6 meses prorrogables ate completar un máximo de 12 meses.

 

O perfil solicitado á Deputación de Pontevedra e a de un titulado en Psicoloxía que se integrará no departamento de Servizos Sociais e a de un Técnico Superior en Animación Sociocultural e Turismo que se integrará no departamento de Xuventude, Cultura e Turismo.

 

Os tutores designados para eles son Dª Carme Ansedes López, Traballadora Social Municipal e Dª Inmaculada Galego Vázquez (Técnico de Cultura do Concello de Agolada).

Os bolseiros serán seleccionados pola Excma Deputación Provincial de Pontevedra de entre os candidatos que se inscriban no seu día na base de datos de candidatos que para elo se abrirá pola citada entidade.

As prácticas conlevan unhas remuneracions de 700 euros para titulados de ciclo superior e de 800 euros para titulados de grao.

máis información

I CURSO BASICO FITOSANITARIOS AGOLADA 2017

A oficina de desenvolvemento local do Concello de Agolada, en colaboración con Asaja, organiza un primeiro curso básico de manexo de fitosanitarios para este ano 2017.

O número de prazas e de 25 por orde de inscrición.

 

As persoas interesadas poden dirixirse ao Concello de Agolada (Nicolás, Belén ou Diego) e tramitar a súa solicitude de praza. O número de teléfono para a reserva e o 986 788 062 de luns a venres de 10 a 14 horas, e deberán indicar o seu nome e apelidos, número de documento de DNI , pasaporte ou similar, telefono de contacto e domicilio postal. Por último os interesados poden presentar a súa solicitude mediante un correo electronico no que indiquen os datos citados anteriormente a  empregoagolada@yahoo.es.

 

O curso dará comezo tan pronto se cubran as prazas ofertadas e o custe estimado e de 50 euros máis taxas (9 euros aproximadamente).

25/01/2017

IN414A - Axuda económica para o pagamento de parte da factura eléctrica.

 Se tramita esta orde de axudas para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia ás unidades de convivencia con menores de 18 anos ou discapacitados, e que teñan uns ingresos totais da unidade de convivencia non superiores a 1,5 veces o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).  (1,5= 798,76 EUROS MES)

ORDE DE CONVOCATORIA

 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS

Edificios Administrativos San Caetano, s/n
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981957185 / 981545553
Email: cei.dxiem.axudasenerxia@xunta.es
Información web: http://economiaeindustria.xunta.es

 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

Fernández Ladreda, 43-5º
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986805213 / 986805222 Fax: 986805247

16/01/2017
máis información

COMPENSACIÓN DOS GASTOS FARMACEUTICOS

Os Servizos Sociais Municipais de Agolada, tramitan ante a Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, un expediente de solicitude de subvención para a posta en marcha dun programa de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos. Trátase dun programa plurianual para o bienio 2016-2017, e se prevé chegar a dar cobertura a lo menos a 7 familias do municipio.

22/09/2016

Subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais

Obxecto

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública das subvencións para o financiamento ás empresas das bolsas das persoas novas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, que realizan prácticas non laborais nestas empresas.

Beneficiarios

As empresas con centro de traballo en Galicia que, logo da sinatura dun convenio de prácticas non laborais co Servizo Público de Emprego de Galicia no marco do Real decreto 1543/2011, do 31 de outubro, subscriban acordos con persoas novas para a realización de prácticas non laborais.

 

23/09/2016
máis información

BS412A - Programa de axudas económicas a familias

para a atención a domicilio de nenos/as menores de 3 anos a través do programa Bono coidado.

Prazo de presentación : 27/08/2016 - 30/09/2017

 Obxecto

Establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás familias con nenas e nenos menores de tres anos que teñan a súa residencia en Galicia e precisen dun recurso personalizado a domicilio para cubrir necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares, así como, proceder á súa convocatoria

 

máis información

ACTO INSTITUCIONAL
ACTO INSTITUCIONAL

No día de hoxe 16 de setembro, nas dependencias do Pazo da Deputación de Pontevedra,  a partir das 12 horas, tivo lugar o acto de toma de posesión da Acta de Deputado Provincial polo Sr Alcalde presidente do Concello de Agolada, D. Ramiro Varela Peón.

 

Ao dito acto asistiron diversas autoridades, amigos e familiares, que o acompañarán en tan importante acto para a vida social e política do noso concello. 

14/09/2016
máis información

Restricións ás plantacións forestais


BANDO OBRIGAS REPOBOACIONS FORESTAIS
15/06/2015
máis información

AVISO- LIMPEZA DE PARCELAS

Lembramos a todos os propietarios de parcelas no noso termo municipal da sua obriga de manter as mesmas limpas de maleza, rastroxos e demais materiais combustibles segun o establecido na lei de montes de Galicia.

O prazo establecido legalmente remata o 30 de xuño de cada ano.

Ademáis agradecemos que se extremen as medidas de precaución no desenrolo dos traballos agrícolas e gandeiros co fin de evitar riscos de incendio.

01/06/2015

Ligazóns
XUNTA
Dep. de Pontevedra
Axencia Tributaria
SERGAS
Ligazóns en Agolada
C.E.I.P
Banda de Música
Extra info
mapa
O tempo

 

TRADUCE A WEB

AO TEU IDIOMA

Herramienta de traducción gratuita de páginas web
by free-website-translation.com

2017

 

 

 

3 xuño

 

 

29 e 30 xuño

 

 

 

 

_____________________

________________

 AVANCE DE VERÁN

 

 

 

 

Ventosa
A ponte dos cabalos

_________________

_________________

 

  

 

________________

 

GANDEIRÍA

ECOLÓXICA


 

 


Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada