Xoves    27 de Outubro do 2016
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego

______________________

 

 ____________________

PDF POR PARTES

PDF COMPLETO .RAR

__________________

 

 

 

  

________________

 

 ________________

________________

 

Banco de Terras de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Territorial de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas

 

_____________________

    PIC AGOLADA

Sede Electrónica do Catastro

____________________

 

Igape

____________________

 

 

___________________

 

 _______________

 

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSION XUBILADOS AGOLADA
EXCURSION XUBILADOS AGOLADA

 REGRESO PREVISTO AS 20:30 HORAS A AGOLADA

 

18/10/2016
máis información

PROMOCION LOCAL- AGOLADA

 FICHA BASICA RECOLLIDA DE DATOS

 

Polo presente se comunica a todos os veciños de Agolada que desenrolen alguna actividade empresarial no noso termo municipal, baixo calquera fórmula empresarial, (AUTÓNOMOS, S.A, S.L, COOPERATIVAS Etc…) que se está a constituir por iniciativa do AEDL do Concello de Agolada, unha base de datos de Servizos e Actividades económicas, ...

14/10/2016
máis información

CURSO BASICO USO SIXPAC
CURSO BASICO USO SIXPAC

ABERTO PRAZO DE INSCRICIONS 

ADXUNTARASE COPIA DO DNI

DESCARGA AQUI A FICHA PARA A TUA INSCRIPCION

16/09/2016

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 27 de setembro de 2016 pola que se establecen os domingos e festivos nos que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2017.

 

Os domingos e festivos nos que os establecementos comerciais poderán permanecer abertos ao público durante o ano 2017 son:

8 de xaneiro.

13 de abril.

2 de xullo.

1 de novembro.

3 de decembro.

8 de decembro.

10 de decembro.

17 de decembro.

24 de decembro.

31 de decembro.

13/10/2016

INICIO CURSO DE FITOSANITARIOS
 INICIO CURSO DE FITOSANITARIOS

Por cuestions administrativas derivadas das autorizacions da Xunta de Galicia, o III Curso Básico de Fitosanitarios, dará inicio finalmente o día 24 de outubro.


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016

 

 

DATA PREVISTA DE INICIO LUNS 10 DE OUTUBRO

INSCRIPCIONS NO CONCELLO INMA-XURXO

06/10/2016
máis información

 

05/10/2016
máis información

OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS A EXPLOTACIONS AGRARIAS
OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS A EXPLOTACIONS AGRARIAS

O Concello de Agolada percibiu unha axuda da AGADER (Xunta de Galicia), por importe de 85.234,95 euros aplicada a mellora de camiños públicos de aceso as explotacions agrarias do termo municipal e que se encadran dentro do PDR de Galicia 2014-2020.

O total do custe das actuacións acada os 103.134,29 euros.


Axudas económicas para paliar os danos producidos polo xabaril.

 

Prazo de presentación : 16/07/2016 - 13/11/2016.

Un mes, contado desde o día seguinte ao da comunicación do dano. Esta orde comprende as axudas para os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas que se comuniquen desde a entrada en vigor desta orde ata o 10 de outubro de 2016.

 

O procedemento require a obligatoriedade de chamar ao 012 e notificar o dano nos tres dias seguintes ao mesmo para deixar constancia mediante a apertura e numeracion así  do expediente. Este requisito e obrigado para poder concurrir as axudas desta orde.

 

DESCARGA AQUI O MODELO DE SOLICITUDE

06/10/2016
máis información

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA, URBANA E DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS   EXERCICIO 2016.

 

 Comunícaselles ós contribuíntes afectados que o período voluntario de cobranza do imposto indicado,será do 16 de agosto ao 31 de outubro do ano 2016, ámbalas dúas datas inclusive.

 

Os contribuíntes que a 15 de outubro de 2016 non tivesen recibido nos seus domicilios os instrumentos de ingreso disporán de prazo ata o 31 de outubro de 2016 para os solicitar nas oficinas indicadas e efectua-lo pagamento nas entidades bancarias colaboradoras, posto que a non recepción non exonera da obriga do pagamento nin impide a utilización da vía de prema.

 

O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva, ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

 

O vencemento do prazo en período voluntario, sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o comezo do procedemento executivo, a percepción da recarga correspondente e demais conceptos esixibles tal e como se fixa no art. 26, 28 e 161 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria.

 

Oficina do ORAL LALÏN   986 780 447

Praza de Galicia 1 Baixo - Castro Tecnolóxico-36500 Lalín

Horario de atención ao público:

De Luns a Venres de 9:00 a 14:00 horas.

 

05/10/2016
máis información

BS412A - Programa de axudas económicas a familias

para a atención a domicilio de nenos/as menores de 3 anos a través do programa Bono coidado.

Prazo de presentación : 27/08/2016 - 30/09/2017

 Obxecto

Establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás familias con nenas e nenos menores de tres anos que teñan a súa residencia en Galicia e precisen dun recurso personalizado a domicilio para cubrir necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares, así como, proceder á súa convocatoria

 

máis información

Axudas económicas a través da tarxeta benvida para as familias con fillos nados no 2016

 Prazo de presentación: 01/01/2016 - 28/02/2017.

O prazo de presentación de solicitudes será de 2 meses contados dende o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento dun/a fillo/a ou adopten un neno ou nena menor dun ano. O prazo ata o 28/02/2017 é só para os nados/adoptados o día 31/12/2016.

 

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas cales se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2016 teñan un fillo/a ou adopten un neno ou nena menor dun ano.

 

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias desta axuda aquelas persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan fillas ou fillos, tanto por natureza como por adopción, nados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016.

 

máis información

Subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais

Obxecto

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública das subvencións para o financiamento ás empresas das bolsas das persoas novas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, que realizan prácticas non laborais nestas empresas.

Beneficiarios

As empresas con centro de traballo en Galicia que, logo da sinatura dun convenio de prácticas non laborais co Servizo Público de Emprego de Galicia no marco do Real decreto 1543/2011, do 31 de outubro, subscriban acordos con persoas novas para a realización de prácticas non laborais.

 

23/09/2016
máis información

Axudas para matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a universitarios en desemprego

Prazo de presentación: 16/09/2016 - 15/10/2016

Obxecto

O obxecto desta orde é convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula no curso 2016/17 de persoas desempregadas con titulación universitaria matriculadas nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Contía da axuda.

1. A contía da bolsa cubrirá o importe correspondente a 60 créditos de primeira matrícula do máster universitario segundo os prezos públicos establecidos no anexo do Decreto 80/2016, do 23 de xuño polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino universitario para o curso 2016/17 (DOG núm. 131, do 12 de xullo).

 

21/09/2016
máis información

COMPENSACIÓN DOS GASTOS FARMACEUTICOS

Os Servizos Sociais Municipais de Agolada, tramitan ante a Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, un expediente de solicitude de subvención para a posta en marcha dun programa de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos. Trátase dun programa plurianual para o bienio 2016-2017, e se prevé chegar a dar cobertura a lo menos a 7 familias do municipio.

22/09/2016

ESCOLA DA BANDA DE AGOLADA

 

PREZOS- SOLFEXO SO  20 EUROS MES,

               INSTRUMENTO SO 25 EUROS MES,

              AMBOS (SOLFEXO MÁIS INSTRUMENTO 35 EUROS )

              ALUNOS IRMÁNS 2 OU MÁIS 25 EUROS MES CADA UN.

 

PRESENTA A TÚA INSCRIPCIÓN NAS OFICINAS DO CONCELLO DE 9 A 14:30.

ACOMPAÑARASE UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET E A FICHA DEBIDAMENTE CUBERTA.

20/09/2016
máis información

CONCURSO DE FOTO E VIDEO
CONCURSO DE FOTO E VIDEO

 

En 2016 ábrese a terceira edición do certame Imaxes con Fondo, con novidades como a sección de vídeo que se suma á habitual de fotografía e coa interculturalidade como temática central. O prazo para presentar obras a concurso prolongarase ata o 15 de outubro.

MÁIS INFORMACIÓN TAMÉN EN

imaxesconfondo@gmail.com   ou no 986 843 436 e AQUI

19/09/2016
máis información

ACTO INSTITUCIONAL
ACTO INSTITUCIONAL

No día de hoxe 16 de setembro, nas dependencias do Pazo da Deputación de Pontevedra,  a partir das 12 horas, tivo lugar o acto de toma de posesión da Acta de Deputado Provincial polo Sr Alcalde presidente do Concello de Agolada, D. Ramiro Varela Peón.

 

Ao dito acto asistiron diversas autoridades, amigos e familiares, que o acompañarán en tan importante acto para a vida social e política do noso concello. 

14/09/2016
máis información

MESAS DE CONTRATACIÓN- CONVOCATORIAS

MARTES 26 de XULLO - 11 HORAS

PLAN MARCO 2016

______________________________________

MARTES 26 de XULLO- 12 HORAS

OBRAS DE MELLORA - ASFALTADO POLÍGONO INDUSTRIAL


DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA-PLAN CONCELLOS 2016
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA-PLAN CONCELLOS 2016

 A Excma Deputación Provincial de Pontevedra, en sesión da Xunta do Goberno de data 29 de xaneiro de 2016, adoptou o acordo polo que se concede unha subvención ao Concello de Agolada por un importe de 73.333 euros, polo procedemento de concorrencia para o financiamento de "Acreedores de gasto corriente novo, para servizos de suministro de enerxía electrica a CHC Energia e Unión Fenosa e Tratamento de residuos urbanos a Sogama.


REFORMA 16
REFORMA 16

PROGRAMA REFORMA16 para a compra de materiais ou mobiliario de cociña e/ou baño para a reforma do seu fogar.

 

Se vostede representa a un establecemento de venda interesado en ser entidade colaboradora, debe adherirse canto antes unha vez que se publiquen no DOG as bases reguladoras desta convocatoria. Pulse aquí para máis información.

 

¿EN QUE CONSISTEN AS AXUDAS DO REFORMA16?

Son axudas do IGAPE a particulares para a compra de materiais ou mobiliario de cociña e/ou baño, para a reforma do seu fogar en Galicia, que ademais se complementarán con un desconto do propio establecemento de venta de Galicia que se adhira a esta convocatoria.

MAIS INFO


III CURSO FITOSANITARIOS AGOLADA

Dende o Concello de Agolada se abre unha nova lista de inscrición para 25 persoas e ate un máximo de 30 con vistas a celebración de unha terceira quenda formativa. Para esta terceira lista xa hai 8 inscritos, polo que se recomenda aos interesados, non demorar a súa decisión e inscribirse nas oficinas xerais do Concello, (Nicolás-Belén-Diego),  aportando nome apelidos, dirección, teléfono de contacto e DNI.

 

11/05/2016

CANDIDATOS A JURADOS

09/09/2016

ACTAS MESAS CONTRATACIÓN
27/07/2016

ACTA MESA CONTRATACIÓN SUMINISTRO CARBURANTES
12/07/2016
máis información

AVISO- SUMINISTROS COMBUSTIBLES

ACLARACION PRIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS E MAQUINARIA MUNICIPAL E CALEFACCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPAIS.  

CLAUSULA NOVENA

SOBRE "B" PROPOSICION ECONOMICA E CRITEIROS OBXETIVOS VALORABLES EN CIFRAS E PORCENTAXES

 
A) OFERTA ECONOMICA

 
O % de desconto aplicarase sobre o prezo de referencia dos diferentes combustibles publicado no Boletín Petrolero da Dirección General de la Energia y Transporte de la Comisión Europea ( Prezo medio CE /EC/CEG EURO AREA 19) Boletín publicado semanalmente, todos os luns.

 
https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/weekly-oil-bulletin

10/06/2016

RESULTADOS 1º EXAMEN TEST

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO SOCIAL DE BASE GRUPO C- Ayuntamiento de Agolada

ACTA DE RESULTADOS

TABOA DE RESPOSTAS CORRECTAS

 

 

07/06/2016
máis información

RESULTADOS II PROBA OPOSICION AGOLADA AUX ADX S.SOCIAIS
15/06/2016
máis información

ACTAS EXAMEN OPOSICION AGOLADA AUX SERV SOCIAIS
27/06/2016

ANUNCIO- MESA CONTRATACION

-MESA DE CONTRATACIÓN-

MIERCOLES 1 DE JUNIO A LAS 12 HORAS

APERTURA SOBRES "A" CONTRATO DE

SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

30/05/2016

Restricións ás plantacións forestais


BANDO OBRIGAS REPOBOACIONS FORESTAIS
15/06/2015
máis información

AVISO- LIMPEZA DE PARCELAS

Lembramos a todos os propietarios de parcelas no noso termo municipal da sua obriga de manter as mesmas limpas de maleza, rastroxos e demais materiais combustibles segun o establecido na lei de montes de Galicia.

O prazo establecido legalmente remata o 30 de xuño de cada ano.

Ademáis agradecemos que se extremen as medidas de precaución no desenrolo dos traballos agrícolas e gandeiros co fin de evitar riscos de incendio.

01/06/2015

RESULTADOS ELECCIONS XERAIS 2015-AGOLADA

Elecciones Generales 2015

20/12/2015
máis información

ELECCIONS XERAIS 26J
26/06/2016
máis información

Ligazóns
XUNTA
Dep. de Pontevedra
Axencia Tributaria
SERGAS
Ligazóns en Agolada
C.E.I.P
Banda de Música
Extra info
mapa
O tempo

 

TRADUCE A WEB

AO TEU IDIOMA

Herramienta de traducción gratuita de páginas web
by free-website-translation.com

OUTUBRO

 

14 e 15 OUTUBRO

 

15 DE OUTUBRO

OS PENDELLOS AGOLADA

 

 

 

SETEMBRO

 8 e 9  SEXTO-AGOLADA

 

 

8 e 9 VENTOSA-AGOLADA

 

 

17 e 18 ESPERANTE-AGOLADA

 

 

19 e 20 TRABANCAS-AGOLADA

 

 

CURSO XUBILADOS

 CURSO SIXPAC

 

 

 

 

 

_____________________

________________

 AVANCE DE VERÁN

 

 

 

 

Ventosa
A ponte dos cabalos

_________________

_________________

 

  

 

________________

 

GANDEIRÍA

ECOLÓXICA


 

 


Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada