CONCESIÓN SUBVENCIÓN

A Presidencia da Deputación de Pontevedra, no uso das facultades que lle confire a normativa vixente, dita a seguinte RESOLUCIÓN: Vista a proposta de resolución da Xefa do Servizo de Cooperación que é do seguinte teor literal, “SERVIZO DE COOPERACIÓN PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 NÚMERO DE EXPEDIENTE : 2022058373 DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO: “MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DO CAMPO DA FEIRA” BENEFICARIO: Concello de AGOLADA ASUNTO: Concesión de subvención; compromiso de gasto que importa 34.233,90 euros