PROGRAMA DE INFRAVIVENDA

ACTUACIÓN SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA, A TRAVES DO IGVS. AXUDA CONCEDIDA: 15.000 EUROS. ORZAMENTOS TOTAL DA ACTUACIÓN: 16.031 EUROS. ENDEREZO DA VIVENDA: EIREXE Nº17 (CARMOEGA).