RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 16 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE SEIS PRAZAS DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 16 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE SEIS PRAZAS DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS, INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO CONCELLO DE AGOLADA PARA O ANO 2022, PARA A ESTABILIZACION DE EMPREGO TEMPORAL DE LONGA DURACIÓN PREVISTA NAS DISPOSICIÓNS ADICIONAIS SEXTA E OITAVA DA LEI 20/2021, DE 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REDUCIÓN DA TEMPORALIDADE NO EMPREGO PÚBLICO.