RESOLUCIÓN FAVORABLE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN: “MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL CON FIRME DE ASFALTO-PISTA EN ORREA, SEXO, AGRA E VAL DE SAN GORZA

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE AGOLADA NO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1-INVESTIMENTOS, CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO “MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL CON FIRME DE ASFALTO-PISTA EN ORREA, SEXO, AGRA E VAL DE SAN GORZA”.- ANUALIDADE 2023 (Expte.2022067561)