Novas

DE ACORDO COA BASE REGULADORA 1ºª DO PLAN CONCELLO PARA A ACTIVACIÓN DO EMPREGO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2023 (LIÑA 3) E A AMORTIZACIÓN…
A DEPUTACION DE PONTEVEDRA RESOLVEU A CONCESIÓN DAS AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA SOCIAL AO CONCELLO DE AGOLADA PARA O ANO 2023 POR UN IMPORTE DE 8.…
ACTA 3. FASE DE OPOSICIÓN.SELECCIÓN DE 2 POSTOS DE PEÓNS DE OBRA PARA A LIMPEZAA E MANTEMENTO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS E ZONAS PÚBLICOS.
Nomeamento membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización das fases de concurso e oposición da/s praza/s de: 2 peons mantemento…
ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR SOBRE A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE UN PEÓN FORESTAL MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.
ACTA TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 2 POSTOS DE PEÓN CONDUCTOR DE MAQUINARIA FORESTAL.
BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 2 PEÓNS de OBRAS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CON CARGO Á AXUDA OUTORGADA POLA CONSELLERÍA…
Unha vez concluído o procedemento selectivo para cubrir as prazas de:- 1 praza de PERSONAL LABORAL FIXO AXENTE DE DESENROLO LOCAL.- 1 praza de…
Asunto: Nomeamento membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización das fases de concurso e oposición da/s praza/s de: - 2 peons…
A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA A PARTIR DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO "MELLORA DE…